El nou grup de go­vern re­dis­tri­bueix les Re­gi­do­ries

Nou Horta - - Burjassot - RE­DAC­CIÓN

L'ei­xi­da del Go­vern de Go­de­lla del grup mu­ni­ci­pal Can­viem en­tre Tots, pre­ci­pi­ta­da des­prés de la seua ne­ga­ti­va a apro­var el Pres­su­post Mu­ni­ci­pal, ha pro­vo­cat una re­dis­tri­bu­ció de les àrees que, fins al mes de desem­bre, te­nien de­le­ga­des les seues dues re­pre­sen­tants. Ai­xí, les Re­gi­do­ries d'Agri­cul­tu­ra i Par­ti­ci­pa­ció les ab­sor­bi­rà Com­pro­mís men­tre que les d'Hi­sen­da, Sa­ni­tat i Me­di am­bient, les ges­tio­na­rà el Par­tit So­cia­lis­ta.

La prò­pia al­cal­des­sa, Eva San­chis, as­su­mi­rà Agri­cul­tu­ra, una com­pe­tèn­cia que ja va ocu­par en l'an­te­rior le­gis­la­tu­ra i que afe­gi­rà a les de Ser­veis Mu­ni­ci­pals, Ur­ba­nis­me i Per­so­nal. Aques­ta úl­ti­ma, de­le­ga­da fins ara en el seu com­pany de par­tit, Joan Alon­so, que s'alli­be­ra per a cen­trar-se en la de Con­trac­ta­ció, Mo­der­nit­za­ció i Trans­pa­rèn­cia. Fran­cesc Aràn­di­ga man­tin­drà el cà­rrec de Pri­mer Ti­nent d'Al­cal­dia i les Re­gi­do­ries de Co­mu­ni­ca­ció i Ager­ma­na­ment. Per la seua ban­da, Ta­tia­na Pra­des es fa­rà cà­rrec de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na, a més de les àrees que ja os­ten­ta­va, Cul­tu­ra i Fes­tes.

Sal­va­dor So­ler, Se­gon Ti­nent d'Al­cal­dia in­cor­po­ra­rà a les seues fun­cions les de re­gi­dor d'Hi­sen­da i de Sa­ni­tat. L'exal­cal­de de Go­de­lla, tor­na ai­xí a res­pon­sa­bi­lit­zar­se de l'àrea eco­nò­mi­ca mu­ni­ci­pal que du­rant 7 anys con­se­cu­tius va tan­car amb su­pe­rà­vit. A més, con­ti­nua­rà amb Be­nes­tar So­cial i Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca i Ocu­pa­ció. Te­re­sa Bue­so, men­tres­tant, man­tin­drà les seues com­pe­tèn­cies en Edu­ca­ció i en Igual­tat; i Fernando Oli­ve­ros as­su­mi­rà la re­cent­ment crea­da Re­gi­do­ria de Se­gu­re­tat Ciu­ta­da­na (que arre­ple­ga Pro­tec­ció Ci­vil i Tràn­sit –que ja les es­ta­va ges­tio­nant– i Po­li­cia –que la in­cor­po­ra a les seues res­pon­sa­bi­li­tats), Obres i Es­ports i, a més, la de Me­di am­bient. Joan Car­do, l'edil d'Es­que­rra Uni­da, con­ti­nua­rà com a re­gi­dor de Jo­ven­tut, Bi­blio­te­ca i Pro­mo­ció del Va­len­cià i es con­ver­ti­rà en el Ter­cer Ti­nent d'Al­cal­dia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.