L'ajun­ta­ment ce­le­bra una reunió so­bre Vio­lèn­cia de Gè­ne­re dins del Pro­to­col FEMP-MIR

Nou Horta - - Burjassot -

L'Ajun­ta­ment de Mas­sa­ma­grell ha ce­le­brat la Tau­la de Coor­di­na­ció Mul­ti­dis­ci­pli­nà­ria en Ma­tè­ria de Vio­lèn­cia de Gè­ne­re. Ai­xò es deu a l'ad­he­sió en 2016 d'aquest Ajun­ta­ment, al Pro­to­col FEMP- MIR en el qual s'es­ta­bleix una col·la­bo­ra­ció en­tre les For­ces i Cos­sos de Se­gu­re­tat de l'Es­tat i els cos­sos de Po­li­cia Lo­cal per a la pro­tec­ció de les Víc­ti­mes de Vio­lèn­cia de Gè­ne­re i Do­mès­ti­ca. A la reunió, pre­si­di­da per l'al­cal­de de Mas­sa­ma­grell, Pa­co Gó­mez, van as­sis­tir re­pre­sen­tants de la De­le­ga­ció de Go­vern com Ma­ría Án­ge­les Me­rino Alon­so, Cap Uni­tat con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re de la De­le­ga­ció de Go­vern C.V i Ra­quel Cam­pos Cris­tó­bal de l'Ofi­ci­na d'Aten­ció a Víc­ti­mes del De­lic­te de Va­lèn­cia. Por­ta­veus de tots els cen­tres edu­ca­tius del mu­ni­ci­pi, de Po­li­cia Lo­cal, Guàr­dia Ci­vil, Cen­tre de Sa­lut i de Ser­veis So­cials, ai­xí com la Re­gi­do­ra de Be­nes­tar So­cial i Do­na, Ni­na Se­púl­ve­da; i el Re­gi­dor de Se­gu­re­tat Ciu­ta­da­na, Pep Ga­lar­za.

L'as­sem­blea va te­nir com a ob­jec­tiu el se­gui­ment i la va­lo­ra­ció en la in­ter­ven­ció in­te­gral en l'àm­bit lo­cal, ai­xí com el diag­nòs­tic de la si­tua­ció del mu­ni­ci­pi i el se­gui­ment dels ca­sos exis­tents. A més, es va vo­ler aten­dre al te­ma so­bre la trac­ta de do­nes i ne­nes amb fi­na­li­tats d'ex­plo­ta­ció se­xual.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.