Ba­la­nç po­si­tiu de l’APP d’in­ci­dèn­cies Lí­nia Ver­da

Nou Horta - - Burjassot -

Grà­cies a la im­plan­ta­ció d’es­te ser­vi­ci, els veïns i les veï­nes de Me­lia­na dis­po­sen d’un ca­nal di­rec­te amb l’Ajun­ta­ment per a co­mu­ni­car in­ci­dèn­cies a la via pú­bli­ca, en edi­fi­cis mu­ni­ci­pals o al ter­me. L’APP de Lí­nia Ver­da afa­vo­rix l’ús de les “bo­nes pràc­ti­ques” me­diam­bien­tals i, con­se­güent­ment, el de­sen­rotlla­ment d’un mu­ni­ci­pi sos­te­ni­ble.

Com diu l’al­cal­de, Jo­sep Rie­ra, “la pri­me­ra va­lo­ra­ció del sis­te­ma és po­si­ti­va per­què agi­li­ta la co­mu­ni­ca­ció i la coor­di­na­ció en­tre els di­ver­sos ser­vi­cis. Tot i ai­xò, en­ca­ra cal ajus­tar el pro­ce­di­ment in­tern per a do­nar una res­pos­ta més sa­tis­fac­tò­ria, so­bre­tot en as­pec­tes de pla­ni­fi­ca­ció, pe­rò es­te és el ca­mí”. El ser­vi­ci de Lí­nia Ver­da es va im­plan­tar a l’abril. L’ús con­ti­nuat que se n’es­tà fent de­mos­tra que ha tin­gut una molt bo­na aco­lli­da en­tre la ciu­ta­da­nia. A da­ta de 31 de desem­bre, s’ha­vien co­mu­ni­cat 405 in­ci­dèn­cies, de les quals el 98% han si­gut tra­mi­ta­des.

Fent una anà­li­si més de­ta­lla, el mà­xim res­pon­sa­ble cons­ta­ta que “el ti­pus d’in­ci­dèn­cies que més s’ha co­mu­ni­cat són aque­lles que fan re­fe­rèn­cia a la ne­te­ja vià­ria, a les vies ur­ba­nes, el mo­bi­lia­ri ur­bà i el man­te­ni­ment de parcs i jar­dins”. Per a uti­lit­zar el ser­vi­ci per mit­jà del te­lè­fon in­tel·li­gent o la tau­le­ta, no­més cal des­ca­rre­gar l’apli­ca­ció Lí­nea Ver­de. L’usua­ri es con­nec­ta a Play Sto­re o APP Sto­re i, d’una for­ma fà­cil i in­tuï­ti­va, es pro­duïx la des­cà­rre­ga. L’apli­ca­ció és gra­tuï­ta. En la con­fi­gu­ra­ció cal triar Me­lia­na. El fun­cio­na­ment és molt sen­zill. Es tria la ca­te­go­ria de la in­ci­dèn­cia, per geo­lo­ca­lit­za­ció se si­tua el punt exac­te del pro­ble­ma i es pot ad­jun­tar una fo­to. S’en­via i la per­so­na o les per­so­nes res­pon­sa­bles re­ben la no­ti­fi­ca­ció. A par­tir d’ací es tra­mi­ta per tal de re­sol­dre-la. Rie­ra in­ci­dix en el fet que “la im­pli­ca­ció de la ciu­ta­da­nia fa­ci­li­ta molt la ges­tió dià­ria en la de­tec­ció dels pro­ble­mes, i l’apli­ca­ció en­re­gis­tra i sis­te­ma­tit­za tot el tre­ball, que pot ser ava­luat pe­riò­di­ca­ment”. La pre­vi­sió de l’Ajun­ta­ment és im­ple­men­tar es­ta fe­rra­men­ta amb al­tres as­pec­tes or­ga­nit­za­tius i de pla­ni­fi­ca­ció per a op­ti­mit­zar-ne l’ús. I, des de l’Ajun­ta­ment, es con­vi­da a la ciu­ta­da­nia a uti­lit­zar-la.

A més, la web www.li­nia­ver­da­me­lia­na.es ofe­rix in­for­ma­ció in­ter­es­sant so­bre or­de­nan­ces, le­gis­la­ció bà­si­ca, no­tí­cies me­dia­ma­bien­tals d’ac­tua­li­tat, es­de­ve­ni­ments del sec­tor, etc. Un ex­tens con­tin­gut per­so­na­lit­zat per a Me­lia­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.