Pro­mo­ció del co­me­rç lo­cal al mu­ni­ci­pi

Nou Horta - - Meliana -

La Re­gi­do­ria de Fo­ment Eco­nò­mic de l'Ajun­ta­ment de Me­lia­na ha ini­ciat la cam­pan­ya ‘Viu el co­me­rç de Me­lia­na’ de pro­mo­ció del co­me­rç lo­cal. Amb ella es vo­len re­mar­car els va­lors de la pro­xi­mi­tat i la con­fia­nça, la co­mo­di­tat, la qua­li­tat i els bons preus, i el va­lor de do­nar su­port a un dels mo­tors eco­nò­mics del po­ble.

La cam­pan­ya ha su­po­sat la re­no­va­ció de les tan­ques de pro­mo­ció de Me­lia­na com a cen­tre co­mer­cial de la co­mar­ca a les en­tra­des del po­ble per l'avin­gu­da San­ta Ma­ria i pel ca­rrer Cal­va­ri, a les quals s'ha afe­git una no­va tan­ca a l'es­ta­ció del me­tro. La no­ve­tat amb les an­te­riors és que ara ca­da una de les tan­ques és di­fe­rent. A més va acom­pan­ya­da de car­te­lle­ria i tar­ge­tes per a ca­da co­me­rç, i pu­bli­ci­tat en mit­jans de co­mu­ni­ca­ció co­mar­cals.

La cam­pan­ya em­pra fo­tos, realit­za­des pel fo­tò­graf de Me­lia­na Die­go Már­quez, de di­fe­rents bo­ti­gues i es­pais co­mer­cials del po­ble, amb fi­gu­rants vo­lun­ta­ris que fan de clients i ve­ne­dors de l'Es­co­la d'Adults i de l'Es­co­la Mu­ni­ci­pal de Tea­tre. En tot el pro­cés de dis­seny i realit­za­ció de la cam­pan­ya ha par­ti­ci­pat la MAC (l’As­so­cia­ció de Co­mer­ciants i Pro­fes­sio­nals de Me­lia­na).

Com su­bratlla el re­gi­dor de l'àrea, Joan Orts (Com­pro­mís), “Vo­lem cons­cien­ciar en­ca­ra més de la im­por­tàn­cia de com­prar als co­me­rços lo­cals, per­què un co­me­rç lo­cal viu fa més po­ble i li dó­na mol­ta vida”. A més, el res­pon­sa­ble in­di­ca que des del go­vern lo­cal s'es­tà apos­tant per tots els sec­tors eco­nò­mics del po­ble: “en agri­cul­tu­ra hem im­pul­sat la mar­ca Pro­duc­tes de l'Hor­ta de Me­lia­na i ben prom­pte do­na­rem a co­néi­xer una ini­cia­ti­va en ma­tè­ria de res­tau­ra­ció, un al­tre sec­tor molt im­por­tant a Me­lia­na”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.