Sales d'as­saig mu­si­cals per 40 eu­ros al mes

Nou Horta (Nord) - - Paterna -

L'Ajun­ta­ment de Pa­ter­na, a tra­vés de l'Àrea de Jo­ven­tut, po­sa a la dis­po­si­ció dels grups de mú­si­ca del mu­ni­ci­pi tres lo­cals d'as­saig amb un llo­guer de 40 eu­ros men­suals. Es trac­ta de di­fe­rents es­pais del com­plex No­més Mú­si­ca si­tuat al po­lí­gon de San­ta Ri­ta i con­di­cio­nats per­què els grups mu­si­cals pu­gan as­sa­jar sen­se cau­sar mo­lès­ties a cap veí/a i dei­xar tot el seu ma­te­rial.

“Amb aques­ta ini­cia­ti­va vo­lem po­ten­ciar l'ex­pres­sió ar­tís­ti­ca dels jo­ves mit­ja­nçant la mú­si­ca, fa­ci­li­tant-los un es­pai en el qual pu­guin as­sa­jar sen­se que su­po­si un cost ex­ces­siu”, ha de­cla­rat el re­gi­dor d'Edu­ca­ció, Jo­ven­tut i Es­ports, Jo­sé Ma­nuel Mo­ra, qui ha afe­git que “en com­par­tir les ma­tei­xes ins­tal·la­cions, s'afa­vo­rei­xen les in­ter­ac­cions so­cials en­tre els jo­ves mit­ja­nçant un ne­xe co­mú com és la mú­si­ca”. Els grups que vul­gan sol·li­ci­tar una sa­la hau­ran d'om­plir la ins­tàn­cia, que po­dran tro­bar a la web mu­ni­ci­pal www.pa­ter­na.es, i lliu­rar-la per re­gis­tre d'en­tra­da en el con­sis­to­ri, acom­pan­ya­da de fo­to­cò­pies del DNI de tots els mem­bres de la ban­da. El ter­mi­ni de lliu­ra­ment de les sol·li­ci­tuds serà de l'1 al 15 de fe­brer.

Tots aquells jo­ves que vul­gan op­tar a una d'aques­tes sales i ne­ces­si­ten més in­for­ma­ció, po­den po­sar-se en en con­tac­te amb la Ca­sa de la Jo­ven­tut de Pa­ter­na a tra­vés dels te­lè­fons 96 137 01 03 i 96 110 04 21 en ho­ra­ri de tar­da de di­lluns a di­ven­dres de 17 a 20.30 h o els di­marts i di­jous al ma­tí d'11 a 13.30 h.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.