Pre­mis con­curs de pes­se­bres 2016 en les di­fe­rents ca­te­go­ries

Nou Horta - - Paterna -

1ª CA­TE­GO­RIA:

De­ser­ta

2ª CA­TE­GO­RIA:

Pri­mer Pre­mi: Ál­va­ro Fer­nán­dez Alon­so Se­gon Pre­mi: Car­les Mar­tí­nez Gón­za­lez y Mar­ta Mar­tí­nez Gón­za­lez

3ª CA­TE­GO­RIA:

Ben­ja­mín Me­ren­ciano Es­te­llés

Jo­sé Me­ren­ciano Es­te­llés

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.