As­sem­blea co­mar­cal de la Fe­de­ra­ció De­mo­crà­ti­ca de Ju­bi­lats i Pen­sio­nis­tes

Nou Horta (Nord) - - Paterna -

El ma­tí del 26 de ge­ner de 2017, va te­nir lloc l'as­sem­blea co­mar­cal de la Fe­de­ra­ció De­mo­crà­ti­ca de Ju­bi­lats i Pen­sio­nis­tes. A l'ac­te, va as­si­tir l'al­cal­de en fun­cions, Vi­cen­te Pé­rez, com a re­pre­sen­ta­ció de l'Ajun­ta­ment i com a sím­bol de su­port a la Fe­de­ra­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.