Me­lia­na

Nou Horta - - Portada -

Fi­na­lit­za la ur­ba­nit­za­ció del ca­rrer Ga­rri­go­sa

Des­prés que al ju­liol pas­sat es va pro­ce­dir a l’en­de­rro­ca­ment de la ca­sa can­to­ne­ra dels ca­rrers Sol i Ga­rri­go­sa i es va ade­quar el so­lar re­sul­tant, ara s’han fi­na­lit­zat les obres d’ur­ba­nit­za­ció del ca­rrer Ga­rri­go­sa, una de les ei­xi­des na­tu­rals des del cen­tre de Me­lia­na cap a l’hor­ta. Les obres d’ur­ba­nit­za­ció han con­sis­tit en l’or­de­na­ció dels sub­mi­nis­tra­ments en es­ta zo­na, la pro­lon­ga­ció de la vo­re­ra i la pa­vi­men­ta­ció i as­fal­tat­ge d’es­te tram del ca­rrer, i han tin­gut un cost de 40.000 € del to­tal de 250.000 € que ha su­po­sat el con­junt d’ac­tua­cions realit­za­des en la com­pra i l’en­de­rro­ca­ment de la ca­sa i les co­rres­po­nents ade­qua­cions del so­lar i dels vials afec­tats.

Com ex­pli­ca l’al­cal­de i res­pon­sa­ble d’Ur­ba­nis­me, Jo­sep Rie­ra, “era una ac­tua­ció molt ne­ces­sà­ria per a l’or- de­na­ció ur­ba­nís­ti­ca del cen­tre ur­bà, que es­ta­va molt en­quis­ta­da des de feia anys. En es­ta le­gis­la­tu­ra s’han fet tots i ca­da un dels pas­sos per­què hui la ur­ba­nit­za­ció de la zo­na si­ga una reali­tat”.

Cal re­cor­dar que es­ta ac­tua­ció co­rres­pon a la uni­tat d’exe­cu­ció ur­ba­nís­ti­ca núm. 3, que es va apro­var al 1999 i que es va ju­di­cia­lit­zar pel que fa a es­te punt con­cret. Un pro­cés que no va tin­dre sen­tèn­cia fer­ma fins al 2007, tot coin­ci­dint amb l’arri­ba­da del Par­tit Po­pu­lar al go­vern mu­ni­ci­pal. Com ma­ni­fes­ta l’al­cal­de “en huit anys, els go­verns po­pu­lars van ser in­ca­paços de des­blo­que­jar la si­tua­ció. De fet la com­pra­ven­da, tots els pro­jec­tes tèc­nics pre­cep­tius i l’ha­bi­li­ta­ció de les par­ti­des pres­su­pos­tà­ries ne­ces­sà­ries per a l’exe­cu­ció s’han fet des de l’arri­ba­da del nou go­vern”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.