Les Fa­lles 2017 en­tren en el seu mes clau amb grans ac­ti­vi­tats

Nou Horta - - Publireportatge -

La lo­ca­li­tat d'Al­bo­raia en­tra en els dies clau d'una de les seues fes­tes més po­pu­lars: Fa­lles 2017. Des­prés d'ha­ver dut a ter­me les pre­sen­ta­cions de les set fa­lles que com­po­nen aques­ta tra­di­ció al po­ble, una ma­cro­des­per­tà, la ca­val­ca­da i la ga­la fa­lle­ra, la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra i l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia pre­pa­ren una sè­rie d'ac­ti­vi­tats per a que els veïns d'Al­bo­raia con­ti­nuen gau­dint de les fes­tes jo­se­fi­nes.

La Ca­sa Con­de Za­no­gue­ra con­ti- nua­rà ober­ta fins hui, 10 de ma­rç en ho­ra­ri de 17.00 a 20.00 ho­res., per a tot aquell que vull­ga apro­par-se a veu­re l'ex­po­si­ció del Ni­not.

La Plaça del Carmen se­rà la pro­ta­go­nis­ta dels es­de­ve­ni­ments du­rant el pre­sent mes. En ella, les set fa­lles del mu­ni­ci­pi, Fa­lla del Po­ble, Fa­lla Pal­ma­ret, Fa­lla Port Saplaya, Fa­lla Cal­vet, Fa­lla Rei En Jau­me, Fa­lla Mi­ra­cle i Fa­lla Pa­ta­co­na, realit­za­ran to­tes jun­tes les ac­ti­vi­tats.

El dia 5 a les 12.30 ho­res es va fer la po­pu­lar Cri­da, el lliu­ra­ment de pre­mis dels mo­nu­ments el di­jous 16 de ma­rç a les 18.00 ho­res i, fi­nal­ment, l'ac­ti­vi­tat es­tre­lla de les Fa­lles, l'Ofre­na, es po­drà veu­re el dia 18 a les 18.00 ho­res. L'úl­tim dia d'aques­tes fes­tes, el diu­men­ge 19, els veïns d'Al­bo­raia es­tan cri­dats a as­sis­tir a la Mis­sa a Sant Jo­sé a les 12.30 ho­res a l'església. A la nit, com ca­da any, tin­drà lloc la cre­mà: a les 21.30 ho­res es ca­la­ran foc els mo­nu­ments in­fan­tils i a les 00.00 ho­res, els grans.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.