La Cri­da 2017 reuneix a to­tes les Fa­lle­res Ma­jors

Nou Horta - - Alboraia -

Les Fa­lle­res Ma­jors d'Al­bo­raia i els pre­si­dents de les 7 co­mis­sions que ce­le­bren aques­tes fes­tes jo­se­fi­nes en el mu­ni­ci­pi, ai­xí com els seus fa­llers, es van re­unir diu­men­ge pas­sat en la Plaça del Carmen per a do­nar la ben­vin­gu­da ofi­cial a les Fa­lles 2017. El lloc es va om­plir d'un ambient fes­tiu i de veïns de la lo­ca­li­tat que van acu­dir a pre­sen­ciar la Cri­da 2017, una de les grans cites de la tra­di­ció que ha si­gut or­ga­nit­za­da per l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia i la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra. Els ca­rrers d'Al­bo­raia s'om­plien poc abans de mú­si­ca grà­cies al pas­sa­ca­rrers que les co­mis­sions van realit­zar, un re­co­rre­gut que va aca­bar en la Plaça del Carmen, on va co­me­nçar a les 12.30 ho­res la po­pu­lar Cri­da. Allí, les Fa­lle­res Ma­jors i els pre­si­dents de ca­da co­mis­sió van ser pre­sen­tats pú­bli­ca­ment. Les mà­xi­mes re­pre­sen­tants de les fa­lles van con­vi­dar a tots els veïns a gau­dir de les fes­tes i van do­nar la ben­vin­gu­da a la ce­le­bra­ció que s'allar­ga­rà du­rant les prò­xi­mes dues set­ma­nes.

En la ma­tei­xa lí­nia va par­lar l'al­cal­de d'Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rría, que va acu­dir a la ci­ta junt a la res­ta de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal. El pri­mer edil del con­sis­to­ri va vo­ler res­sal­tar les no­ve­tats que s'ha­vien in­cor­po­rat en­guany a la fes­ta, com la Ma­cro­des­per­tà. A més, va fe­li­ci­tar a la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra per l'es­fo­rç di­po­si­tat.

Al seu ter­me, els fa­llers que van as­sis­tir a l'es­de­ve­ni­ment es van des­plaçar cap a la ca­sa del Con­de Za­no­gue­ra, si­tua­da en la Plaça de la Cons­ti­tu­ció del mu­ni­ci­pi, per a pre­sen­ciar la inau­gu­ra­ció dels ni­nots. A més, l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia va re­par­tir or­xa­ta en­tre els pre­sents en un dia en el qual el bon temps acom­pan­ya­va a la ce­le­bra­ció fa­lle­ra. Les set co­mis­sions que com­po­nen la tra­di­ció de les fes­tes jo­se­fi­nes a Al­bo­raia es van re­unir dissabte, 25 de fe­brer, per re­tre ho­me­nat­ge als seus re­pre­sen­tants du­rant les Fa­lles 2017. Tal ac­te, co­ne­gut com a Ga­la Fa­lle­ra, es va dur a ter­me en una jor­na­da or­ga­nit­za­da per l'Ajun­ta­ment del mu­ni­ci­pi i la Jun­ta Lo­cal, ai­xí com la col·la­bo­ra­ció de la Fa­lla El Pal­ma­ret, que es va fer cà­rrec aques­ta ve­ga­da de la po­sa­da en es­ce­na.

Els Sa­lons Olympia van aco­llir en una oca­sió més un dels es­de­ve­ni­ments clau de les Fa­lles de la lo­ca­li­tat. Al­bo­raia i la seua tra­di­ció fa­lle­ra van ser les grans pro­ta­go­nis­tes de l'ini­ci de la ga­la fins que la pu­ja­da a l'es­ce­na­ri de les fa­lle­res ma­jors i pre­si­dents de ca­da co­mis­sió van cen­trar to­ta l'aten­ció. Des­prés de re­tre ho­me­nat­ge als re­pre­sen­tants de ca­da fa­lla d'Al­bo­raia, l'al­cal­de del mu­ni­ci­pi, Mi­guel Cha­va­rría, va vo­ler res­sal­tar la im­por­tàn­cia de l'edi­ció d'aques­tes fes­tes d'aquest any, ja que és la pri­me­ra que es ce­le­bra des­prés d'ha­ver es­tat de­no­mi­na­des com a Pa­tri­mo­ni Im- ma­te­rial de la Hu­ma­ni­tat. El vi­ce­pre­si­dent de la Jun­ta Lo­cal, Gonzalo Al­bert, tam­bé va pren­dre la pa­ra­ula per fe­li­ci­tar el 50 aniver­sa­ri de la Fa­lla Mi­ra­cle Nou i Ca­ban­yal, ai­xí com per agrair la la­bor d'aques­ta co­mis­sió al llarg de tots aquests anys en el sec­tor fa­ller i a Al­bo­raia. Se­gui­da­ment, la Fa­lle­ra Ma­jor, Ana Ga­rri­do del Pou i el Pre­si­dent de la Fa­lla Cal­vet, Mi­guel Ara­gó Fe­rrer, van acu­dir a l'es­ce­na­ri per fer lliu­ra­ment del bun­yol d'or amb fu­lles de llo­rer i bri­llants, un re­co­nei­xe­ment per la la­bor realit­za­da, que aquest any ha re­cai­gut en Am­pa­ro Pérez Roig i, a tí­tol pòs­tum, An­to­nio Llo­ria Mar­ti, re­co­llit el seu per la seua ne­bo­da. Ja prop del tan­ca­ment de la ga­la, la Jun­ta Lo­cal va fer pú­blic els guan­ya­dors del ni­not indultat. La Fa­lla Rei En Jau­me es va alçar amb la vic­tò­ria en la ca­te­go­ria in­fan­til, men­tre que la Fa­lla del Po­ble va re­sul­tar la guan­ya­do­ra en l'apar­tat de Ni­not Ma­jor Indultat. L'him­ne re­gio­nal va po­sar fi a una ga­la a la qual li va se­guir un ball amb les fa­lle­res ma­jors i els pre­si­dents de ca­da co­mis­sió.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.