La ca­val­ca­da i la Cri­da mar­quen l'ini­ci de les Fa­lles

Nou Horta (Nord) - - Comarca -

Les Fa­lles de Go­de­lla do­na­ren el seu tret d'ei­xi­da el pas­sat dissabte amb la tra­di­cio­nal ca­val­ca­da, on les fa­lle­res ma­jors de les qua­tre Fa­lles del mu­ni­ci­pi ofe­ri­ren la Cri­da, ac­te que com­ptà amb la pre­sèn­cia de la re­gi­do­ra de Fes­tes, Ta­tia­na Pra­des. A la set­ma­na fa­lle­ra els ac­tes es re­pren­dran el di­ven­dres 17 amb el lliu­ra­ment de pre­mis per a les mi­llors Fa­lles, que tin­drà lloc a les 12:00 h a l'Ajun­ta­ment. Per la ves­pra­da, la fa­lle­ra ma­jor i la fa­lle­ra ma­jor in­fan­til de la Fa­lla San Se­bas­tián -Su­sa­na Sil­ves­tre i Ai­ta­na Váz­quez-, acu­di­ran en re­pre­sen­ta­ció de la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de Go­de­lla a l'ofre­na a la Ma­re de Déu a Va­lèn­cia. El dissabte 18 a les 18:00 h s'ofe­ri­rà l'ofre­na a la Ma­re de Déu a Go­de­lla, que co­me­nça­rà des del ca­rrer Ma­jor i aca­ba­rà a l'Er­mi­ta del Salvador.

Per úl­tim, el 19 de ma­rç a les 13:00 h se celebrarà la mis­sa de Sant Jo­sep a l'església Sant Ber­to­meu. Al fi­na­lit­zar, es dis­pa­ra­rà una Mas­cle­tà a les por­tes de l'Ajun­ta­ment.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.