Re­ti­ren les bos­ses on es cria l'eru­ga pro­ces­sio­nà­ria

Nou Horta - - Godella -

Les re­gi­do­ries d'Agri­cul­tu­ra i Medi Ambient van fi­na­lit­zar el di­marts 7 de ma­rç, els tre­balls de ne­te­ja per aca­bar amb l'eru­ga pro­ces­sio­nà­ria a Go­de­lla. Aquest pla con­tem­pla­va la re­ti­ra­da de bos­ses on es cria la lar­va i la fei­na d'agra­nar les zo­nes més afec­ta­des.

El dia 6 de fe­brer es va co­me­nçar pel col·le­gi Cer­van­tes lle­vant les bos­ses amb la cis­te­lla. Al dia se- güent fou el torn del col·le­gi Do­mus, ac­tuant al jar­dí de la Ru­bia per evi­tar que les bos­ses cai­gue­ren al pa­ti del re­cin­te es­co­lar. Les dos da­rre­res set­ma­nes de fe­brer i la pri­me­ra de ma­rç es de­di­ca­ren a re­vi­sar els pins del parc del ca­rrer San­ta Te­re­sa i Bo­na Vis­ta, del parc del mo­lí i de la plaça de l'Hor­ta, res­pec­ti­va­ment.

El dia 3 de ma­rç es van re­ti­rar amb gra­ne­ra tots els cucs que hi ha­via a te­rra i s'aten­gue­ren els ca­sos con­crets dels veïns que ha­vien realit­zat cri­da­des te­le­fò­ni­ques. Per úl­tim, ahir di­marts es va ac­tuar a la pu­ja­da a l'Er­mi­ta.

Cal as­sen­ya­lar que és molt im­por­tant ma­tar els cucs amb in­sec­ti­ci­da des de lluny, per tal que no es so­te­rren i des­prés es con­ver­tis­quen en una pa­pa­llo­na que pon­drà cen­te­nars d'ous.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.