Les Fa­lles Cer­van­tes i Dr. Valls guan­yen els pre­mis als Ni­nots in­dul­tats

Nou Horta - - Godella -

La re­gi­do­ra de Fes­tes, Ta­tia­na Pra­des, va lliu­rar el diu­men­ge els pre­mis als Ni­nots in­dul­tats de les Fa­lles 2017 a Go­de­lla. El mi­llor ni­not va re­cau­re so­bre la Fa­lla Cer­van­tes, men­tre que el mi­llor ni­not in­fan­til fou el de la Fa­lla Dr. Valls. L'ac­te, que es va ce­le­brar al Cen­tre Cul­tu­ral Xi­ca­ran­da i que va re­unir a nom­bro­sos fa­llers i fa­lle­res, tam­bé va re­co­nèi­xer l'obra 'Ce­le­brem l'art', de Ja­vier Pe­ris Ros i Cris­tian Gil Gil, com al mi­llor car­tell.

La Fa­lla Sant Se­bas­tià-Ar­que­bis­be Fue­ro va guan­yar el pre­mi al mi­llor lli­bret de Fa­lles. Un lli­bret que, en pa­ra­ules de Ta­tia­na Pra­des, "ens porta una pro­pos­ta di­fe­rent i in­no­va­do­ra que ha si­gut va­lo­ra­da molt po­si­ti­va­ment pel ju­rat". Tam­bé s'en­tre­ga­ren els pre­mis de la caval- ca­da del Ni­not, ce­le­bra­da el dissabte 4 pels ca­rrers de Go­de­lla. La mi­llor dis­fres­sa in­fan­til fou per a 'Al­go­dón Dul­ce', i la mi­llor dis­fres­sa ma­jor per a 'Mon­ta­ña Ru­sa', to­tes dues de la Fa­lla Dr. Valls.

'Los Le­gos', de la Fa­lla Cer­van­tes, va guan­yar el pre­mi a la mi­llor com­par­sa in­fan­til, men­tre que 'El Bos­que', de la Fa­lla Dr. Ca­bo, s'em­por­tà el de la mi­llor com­par­sa ma­jor. Per úl­tim, la mi­llor crí­ti­ca fou la de la Fa­lla Dr. Valls. El dissabte, des­prés de la ca­val­ca­da, va tin­dre lloc la Cri­da des del bal­có de l'Ajun­ta­ment. La re­gi­do­ra de Fes­tes, Ta­tia­na Pra­des, va es­tar acom­pan­ya­da per les fa­lle­res ma­jors i in­fan­tils de to­tes les Fa­lles del mu­ni­ci­pi: María Parrilla i Carmen Jun­que­ro (Dr. Ca­bo), Ro­cío Da­miá i Na­ta­lia Cruz (Dr. Valls), Su­sa­na Sil­ves­tre i Ai­ta­na Váz­quez (San Se­bas­tián), Belén Tor­ta­ja­da i Lucía Gi­ner (Cer­van­tes). Aquests ac­tes do­nen ini­ci a unes fes­tes que viu­ran els seus dies grans a par­tir del dia 17 de ma­rç, quan es co­nei­xe­ran els pre­mis a les mi­llors Fa­lles, a les 12:00 h a l'Ajun­ta­ment. Per la ves­pra­da, la fa­lle­ra ma­jor i la fa­lle­ra ma­jor in­fan­til de la Fa­lla San Se­bas­tián - Su­sa­na Sil­ves­tre i Ai­ta­na Váz­quez, acu­di­ran en re­pre­sen­ta­ció de la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra de Go­de­lla a l'ofre­na a la Ma­re de Déu a Va­lèn­cia. El dissabte 18 a les 18:00 h s'ofe­ri­rà l'ofre­na a la Ma­re de Déu a Go­de­lla, que co­me­nça­rà des del ca­rrer Ma­jor i aca­ba­rà a l'Er­mi­ta del Salvador. Per úl­tim, el 19 de ma­rç a les 13:00 h es celebrarà la mis­sa de Sant Jo­sep a l'església Sant Ber­to­meu. Al fi­na­lit­zar, es dis­pa­ra­rà una Mas­cle­tà a les por­tes de l'Ajun­ta­ment.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.