L’ajun­ta­ment es va su­mar a la cam­pan­ya internacional #No­so­tra­sPa­ra­mos

Nou Horta - - Godella -

Di­me­cres 8 de ma­rç l'Ajun­ta­ment de Mas­sa­ma­grell va fer una con­cen­tra­ció a les dot­ze del ma­tí en la porta del ma­teix, amb mo­tiu del Dia Internacional de la Do­na. Des de pri­me­ra ho­ra del dia va lluïr en la bal­co­na­da una pan­car­ta amb el le­ma “No a la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re” per a fer vi­si­ble la preo­cu­pa­ció ge­ne­ra­lit­za­da en aquest as­sum­pte, que en­ca­ra que es­tà molt lluny d'arri­bar a la seua fi re­que­reix de tot el nos­tre su­port. Amb açò, ens hem su­mat a les di­fe­rents con­cen­tra­cions con­vo­ca­des amb el le­ma “Si no­sal­tres pa­rem, el món es de­té”.

Va ini­ciar l'ac­te l'al­cal­de de Mas­sa­ma­grell, Pa­co Gó­mez, que va vo­ler res­sal­tar que no tots els ajun­ta­ments van vo­ler realit­zar un ac­te en el qual es re­que­ria fer una con­cen­tra­ció pa­ra­lit­zant i mo­bi­lit­zant a gran part del per­so­nal de l'ajun­ta­ment. No obs­tant açò, l'Ajun­ta­ment de Mas­sa­ma­grell va vo­ler res­sal­tar la im­por­tàn­cia d'aquest dia, en­ge- gant tots els re­cur­sos que fo­ren ne­ces­sa­ris.

Van con­ti­nuar amb els dis­cur­sos les Re­gi­do­res de la Cor­po­ra­ció Sa­bri­na León, María Mo­reno i Carmen Gu­ri­llo, en­ca­pça­la­des per la Re­gi­do­ra d'igual­tat Ni­na Se­púl­ve­da. Tam­bé van fer lec­tu­res Ade­la Real, re­pre­sen­tant sin­di­cal, i Ara­ce­li Mu­ne­ra, tre­ba­lla­do­ra de l'ajun­ta­ment. Per a fi­na­lit­zar l'ac­te, des­prés de la mis­sa, 8 do­nes van lle­gir el Pac­te Mu­ni­ci­pal con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re. A més, du­rant tot el ma­tí va es­tar dis­po­ni­ble aquest pac­te per­què to­tes les per­so­nes que vol­gue­ren ho sig­na­ren i s'ad­he­ri­ren, po­dent re­bre un car­net acre­di­ta­tiu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.