Ce­le­bra­ció de l'ofre­na de pro­duc­tes de l’hor­ta a Sant Jo­sep

Nou Horta - - Massamagrell -

Dissabte pas­sat, els ca­rrers de Me­lia­na van viu­re l’ofre­na de fruits a sant Jo­sep or­ga­nit­za­da dins dels ac­tes de les Fa­lles 2017. Hi van par­ti­ci­par els fes­ters i les cla­va­ries­ses de les fes­tes ma­jors, les tres co­mis­sions fa­lle­res del mu­ni­ci­pi i al­tres de la co­mar­ca com ara d’Al­màs­se­ra, Ta­ver­nes Blan­ques, les Ca­ses de Bàr­ce­na o Mu­se­ros. Es­ta ofre­na amb pro­duc­tes de l’hor­ta és úni­ca a la co­mar­ca.

Els fa­llers i les fa­lle­res des­fi­la­ren amb ca­bas­sos i cis­te­lles amb els pro­duc­tes de tem­po­ra­da de l’hor­ta. A més, des de les co­mis­sions i l’Ajun­ta­ment ma­teix s’en­ga­la­na­ren, amb es­tos pro­duc­tes, di­ver­sos ca­rros o al­tres vehi­cles com ara trac­to­rets i, en­guany, un tre­net de fi­ra. D’es­ta edi­ció cal des­ta­car la ma­que­ta del pa­lauet de No­lla realit­za­da per la fa­lla l’Har­mo­nia i el ca­rro de la Re­gi­do­ria de Fes­tes de l’Ajun­ta­ment de Me­lia­na, es­ti­rat per dos ca­valls de tir, que re­crea­va una fa­lle­ra amb el seu ves­tit, tot fet amb els pro­duc­tes del camp.

L’ofre­na fi­na­lit­za­va a la plaça Ma­jor on els di­fe­rents pro­duc­tes eren di­po­si­tats a l’es­ce­na­ri on fi­gu­ra­va la imat­ge de sant Jo­sep amb dos com­po­si­cions que re­crea­ven el mo­saic No­lla, pa­tri­mo­ni d’es­ta lo­ca­li­tat. Diu­men­ge, tots els pro­duc­tes van ser tras­lla­dats, com és tra­di­ció, a l’en­ti­tat be­nè­fi­ca de les Ger­ma­ne­tes dels An­cians Desem­pa­rats. Unes cin­quan­ta per­so­nes de la fa­mí­lia fa­lle­ra de les tres co­mis­sions de Me­lia­na van fer la vi­si­ta al cen­tre ves­ti­des amb la in­du­men­tà­ria tra­di­cio­nal. Una vi­si­ta que ca­da any és ben agraï­da des de la ins­ti­tu­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.