Com­me­mo­ra­ció del Dia Internacional de la Do­na

Nou Horta - - Meliana -

El 8 de ma­rç, l'Ajun­ta­ment de Mu­se­ros va ce­le­brar el Dia de la Do­na amb la inau­gu­ra­ció de la Pres­tat- ge­ria de la Igual­tat a la bi­blio­te­ca mu­ni­ci­pal. Des­prés, re­pre­sen­tants po­lí­tics i ciu­ta­dans es van re­unir da­vant la porta de l'Ajun­ta­ment per par­ti­ci­par en la lec­tu­ra d'al­guns dels re­lats guan­ya­dors del Cer­ta­men Eu­ro­peu de Mi­cro­re­lats per la Igual­tat. Mu­se­ros porta a ter­me la III Mar­xa So­li­dà­ria a fa­vor del l'AECC Mu­se­ros con­tra el Càn­cer. El pas­sat dissabte, 4 de ma­rç, les mu­se­ren- ques i els mu­se­rencs van re­có­rrer els ca­rrers del po­ble per una bo­na cau­sa, re­cap­tar di­ners per a l'As­so­cia­ció con­tra el Càn­cer de Mu­se­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.