Es­te­fa­nía Bueno Va­le­ro i Clau­dia Ala­creu Gon­zá­lez, Fa­lle­res Ma­jors 2017 de Pa­ter­na

Nou Horta - - Museros -

La Fa­lle­ra Ma­jor de Pa­ter­na 2017 és Es­te­fa­nía Bueno Va­le­ro, té 24 anys, ha es­tu­diat la ca­rre­ra d’Edu­ca­ció In­fan­til, un màs­ter en di­fi­cul­tats d’apre­nen­tat­ge i tra­ba­lla en un res­tau­rant de men­jar rà­pid. Per­tany a la co­mis­sió Sant Roc des de fa apro­xi­ma­da­ment 9 anys. Els seus tios són els que la van in­tro­duir al món de la fes­ta fa­lle­ra. La seua ma­jor afi­ció és el bàs­quet, ja que to­ta la seua vida ha prac­ti­cat aquest es­port. No obs­tant, una le­sió va fer que ha­gue­ra de dei­xar-ho fa 3 anys pe­rò ens co­men­ta que no ens ren­di­rà i l’any que ve in­ten­ta­rà re­pren­dre’l. D’al­tra ban­da, la Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til, Clau­dia Ala­creu Gon­zá­lez té 10 anys i cur­sa cin­qué al CEIP Vi­llar Pa­la­si. Per­tany a Fa­lla Pla­za Dos de Ma­yo en la que to­ta la seua fa­mí­lia és fa­lle­ra tam­bé. El seu co­lor fa­vo­rit és el roig i la seua pel·lí­cu­la “Cam­pa­ni­lla”. A més, du­rant el seu temps lliu­re li agra­da pa­ti­nar, pin­tar i ba­llar.

Com es­pe­reu que si­guen les prò­xi­mes Fa­lles? Es­te­fa­nía: Les fa­llas las es­pe­ro con mu­chas ga­nas e ilu­sión, ya que van a ser muy es­pe­cia­les vi­vir­las des­de otro pun­to de vis­ta con gen­te ma­ra­vi­llo­sa co­mo es la cor­te y mi pe­que­ña Clau­dia que es un en­can­to.

Clau­dia: De les fa­lles tan sols es­pe­re que si­guen igual de bo­nes que tot el que he vis­cut des de el dia 1 d'oc­tu­bre en què em no­me­na­ren Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til de Pa­ter­na al cos­tat de les corts i d’Es­te­fa­nía.

Quin és l'ac­te que més il·lu­sió vos fa viu­re? Es­te­fa­nía: El ac­to que es­pe­ro con más ilu­sión es la Ofren­da ya que es al­go muy emo­ti­vo y lleno de co­lor y fe­li­ci­dad lle­van­do nues­tros de­seos a la Ma­re de Déu. Clau­dia: L’ac­te que es­pe­re ara en més il·lu­sió és les al­baes per a vi­si­tar a to­tes les co­mis­sions i l'Ofre­na, l'ac­te més omi­tiu, por­tar-li les flors a la ver­ge.

Qui­nes són les per­so­nes que més vos es­tan do­nant su­port en aques­ta eta­pa tan especial? Es­te­fa­nía: Las per­so­nas que más me ayu­dan son mis pa­dres, mi abue­la que es­tá su­per ilu­sio­na­da y lo vi­ve mu­cho y mi pa­re­ja que es­tá siem­pre a mi la­do acom­pa­ñán­do­me en to­do lo que pue­de. Clau­dia: Per su­post la meua fa­mí­lia, els meus pa­res, ger­mans i iaios. Pe­rò no puc obli­dar a les ma­res de les Corts, sem­pre amb no­sal­tres en tots les ac­tes.

Com es viu la Cri­da com a Fa­lle­res Ma­jors? Es­te­fa­nía: La Cri­da co­mo fa­lle­ra mayor fue su­per especial por­que sa­lir y ver a to­da la gen­te a los pies del ayun­ta­mien­to es­pe­ran­do a dar el pis­to­le­ta­zo pa­ra el ini­cio de las Fa­llas fue al­go in­creí­ble y to­das las per­so­nas es­ta­ban uni­das por la mis­mo pa­sión.

Clau­dia: La Cri­da des del bal­có de l’ajun­ta­ment és un mo­ment inobli­da­ble. És un cú­mul de sen­sa­cions, emo­ció, res­pon­sa­bi­li­tat i or­gull.

Com des­criu­rieu les Fa­lles de Pa­ter­na?

Es­te­fa­nía: Son pu­ra tra­di­ción ya que es­ta­mos re­to­man­do co­sas que se ha­cían ha­ce años y son es­pe­cia­les por­que to­dos los fa­lle­ros las vi­vi­mos y las lle­va­mos en la san­gre y lu­cha­mos pa­ra que no de­cai­gan. Lue­go tam­bién por los ac­tos pro­pios que te­ne­mos co­mo la Cri­da y nues­tra par­ti­cu­lar ofren­da.

Clau­dia: Les fa­lles en Pa­ter­na són un exem­ple de ger­ma­nor, es­fo­rç i tre­ball.

Quin ele­ment de les fes­tes fa­lle­res pen­seu que més les re­pre­sen­ta?

Es­te­fa­nía: Co­mo ele­men­to prin­ci­pal pa­ra des­cri­bir las fa­llas es­tán los mo­nu­men­tos don­de se ve re­fle­ja­do el es­fuer­zo de to­do un año y lle­na de vida y co­lor al pue­blo. Por otro la­do las 18 co­mi­sio­nes que so­mos, sien­do to­das por igual, con los mis­mos valores los mis­mos sue­ños y las mis­mos ga­nas de ha­cer fa­lla.

Clau­dia: L'ele­ment més re­pre­sen­ta­tiu de les Fa­lles per a mi és el mo­nu­ment, imat­ge del tre­ball de to­ta co­mis­sió fa­lle­ra.

Quin és el vos­tre ves­tit pre­fe­rit i per què? Qui vos pen­ti­na de fa­lle­ra?

Es­te­fa­nía: Mi ves­ti­do pre­fe­ri­do es el de Fa­lle­ra Mayor de Pa­ter­na por­que me en­can­ta el co­lor y es especial, con él es­toy vi­vien­do mi sueño. Me pei­na una ami­ga de la fa­lla que es una gran pe­lu­que­ra.

Clau­dia: El meu ves­tit pre­fe­rit és el que vaig es­tre­nar el dia de la Cri­da que el vaig es­co­llir amb el meu pa­re. Em pen­ti­na la pe­rru­que­ra meua de to­ta la vida, Ma­ri Carmen.

Per què vo­lieu ser Fa­lle­res Ma­jors de Pa­ter­na? És com vos ho ima­gi­na­veu? Es­te­fa­nía: Que­ría ser fa­lle­ra mayor pa­ra vi­vir las Fa­llas des­de otro pun­to de vis­ta y por­que re­pre­sen­tar a to­das las co­mi­sio­nes es un or­gu­llo y aun­que es una ta­rea di­fí­cil es su­per bo­ni­to y se vi­ve con mu­cha ilu­sión. Es me­jor de lo que me pen­sa­ba ya que es al­go má­gi­co, vi­vir ca­da ac­to co­mo si fue­ra el úl­ti­mo ya que es­ta opor­tu­ni­dad no pa­sa dos ve­ces y co­mo he di­cho, es ale­gría, fe­li­ci­dad y emo­ción a la vez.

Clau­dia: Visc les Fa­lles des que vaig nài­xer i ser fa­lle­ra ma­jor in­fan­til de Pa­ter­na és el som­ni de to­ta xi­que­ta fa­lle­ra. És mi­llor que com m’ho ima­gi­na­va. No cam­bia­ria res.

Estefania Bueno Va­le­ro, FM de Pa­ter­na

Clau­dia Ala­creu Gon­zá­lez, FMI de Pa­ter­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.