Sa­lu­da de l’ al­cal­de

Nou Horta - - Alboraia - Mi­guel Cha­va­rría al­cal­de-pre­si­dent de l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia

Com al­cal­de i pre­si­dent de la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra d'Al­bo­raia, és una gran sa­tis­fac­ció for­mar part d'unes fes­tes que om­plen ca­da ra­có del nos­tre mu­ni­ci­pi amb les nos­tres arrels, com la pól­vo­ra, la mú­si­ca i els mo­nu­ments fa­llers. Vull fe­li­ci­tar a ca­das­cun dels mem­bres de la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra pel bon fun­cio- na­ment en la realit­za­ció de to­tes i ca­das­cu­na de les ac­ti­vi­tats, com­plint al fi­nal l'ob­jec­tiu mar­cat, gau­dir d'aques­tes fes­tes tan nos­tres. En­guany vi­vim el sen­ti­ment fa­ller amb més pro­fun­di­tat amb el me­res­cut re­co­nei­xe­ment que fa la UNESCO no­me­nant la fes­ta fa­lle­ra com a Pa­tri­mo­ni Im­ma­te­rial de la Hu­ma­ni­tat i des d'Al­bo­raia, ce­le­brem aquest gran mo­ment sen­tint-nos tam­bé pa­tri­mo­ni d'aques­ta fes­ti­vi­tat.

Que­da en el nos­tre re­cord i en el nos­tre cor els temps de l’es­to­re­ta ve­lle­ta i ara fem un pas més en­llà in­no­vant i in­cor­po­rant no­ves ac­ti­vi­tats, com la Ma­cro­des­per­tà, que fo­men­ta la par­ti­ci­pa­ció i la in­te­gra­ció de tots els veïns i veï­nes d'Al­bo­raia, a més de tots aquells que desit­gen viu­re el co­lor de les nos­tres fa­lles i el sa­bor de la nos­tra gastronomia. L'or­xa­ta; do­lça alia­da de la nos­tra cul­tu­ra i de la nos­tra te­rra, que mai ens fal­ta en cap es­de­ve­ni­ment i que en aques­tes fes­tes jo­se­fi­nes és l’alia­da per­què con­ti­nue la ce­le­bra­ció amb un gran som­riu­re.

Mú­si­ca, or­xa­ta, far­tons, bun­yols, el xo­co­la­te ca­lent, l’olor de la pól­vo­ra, el so­roll de l’ambient, el bon temps, els co­lors que ens ofe­rei­xen les flors, les in­du­men­tà­ries fa­lle­res, el tre­ball in­can­sa­ble dels ar­tis­tes fa­llers, els ver­sa­dors amb la seua tas­ca tan im­por­tant… ai­xò és Al­bo­raia… un mo­tor cul­tu­ral in­can­sa­ble.

Ai­xí que fa­llers, fa­lle­res, veïns, veï­nes i tots els que ens vi­si­tem, us desit­ge que gau­diu de la fes­ta amb mol­ta il·lu­sió.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.