Sa­lu­da de l’ al­cal­de

Nou Horta - - Almàssera I Bonrepòs - Ra­món Pu­cha­des Bort Al­cal­de d’Al­màs­se­ra

Si feu un xi­co­tet es­fo­rç i es con­cen­treu uns se­gons, po­dreu sen­tir una sen­sa­ció ben co­ne­gu­da per tots no­sal­tres. Una sen­sa­ció que tor­na, una ve­ga­da més, amb els dies de plu­ja i els dies de sol que, en­tre­llaçats, ens fan im­pre­vi­si­ble ca­da dia. Es­tic par­lant de les Fa­lles.

Par­lar de les Fa­lles és par­lar de fes­ta, de tra­di­ció, de cul­tu­ra i de la nos­tra te­rra. Amb ca­da nou any, els arrels de les Fa­lles es fan més forts, més pro­funds i arri­ben a més parts de la nos­tra so­cie­tat. Una ce­le­bra­ció es con­ver­teix en tra­di­ció quan en ella par­ti­ci­pen, col·la­bo­ren, crei­xen i s’ali­men­ten tan­tes arts i dis­ci­pli­nes di­fe­rents. La crea­ti­vi­tat de l’ela­bo­ra­ció dels mo­nu­ments, l’art de la mú­si­ca que con­ques­ta els nos­tres ca­rrers, la de­di­ca­ció i l’es­fo­rç de l’or­ga­nit­za­ció, el tre­ball de fer créi­xer la il·lu­sió i la coope­ra­ció en­tre ami­gues i amics.

Les Fa­lles no són una sim­ple ce­le­bra­ció, no són ni tan sols una tra­di­ció. Abas­ten tan­tes ex­pe­rièn­cies, tants es­fo­rços, tan­ta ale- gria, tan­ta be­lle­sa, tan­ta in­ten­si­tat que són al­gu­na co­sa més. Per a mots és una co­sa inex­pli­ca­ble, i són les co­ses inex­pli­ca­bles les que ens fan viu­re, les que ex­pli­quen la nos­tra exis­tèn­cia i la nos­tra iden­ti­tat.

Vull do­nar les grà­cies i l’en­ho­ra­bo­na a to­tes i tots els que feu pos­si­ble aquests dies, i vull ani­mar a tot el món que es con­ta­gie d’aques­ta in­ten­si­tat i d’aques­tes ga­nes de viu­re.

Ca­da se­gon és un mo­ment irre­pe­ti­ble, ai­xí que fem d’aques­tes Fa­lles uns dies únics.

Una for­ta sa­lu­ta­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.