Sa­lu­da de l’al­cal­de

Nou Horta - - Meliana - Jo­sep Rie­ra Vi­cent Al­cal­de de Me­lia­na

En­guany, el con­junt de la so­cie­tat va­len­cia­na, i es­pe­cial­ment el món fa­ller, es­tem d’en­ho­ra­bo­na per la de­cla­ra­ció de les Fa­lles com a Pa­tri­mo­ni Oral i Im­ma­te­rial de la Hu­ma­ni­tat per part de la UNESCO, l’or­ga­nis­me internacional que mi­ra per la pre­ser­va­ció del pa­tri­mo­ni cul­tu­ral de la Hu­ma­ni­tat i que en re­co­neix les sin­gu­la­ri­tats i tots aquells ele­ments amb un va­lor des­ta­ca­ble.

El po­ble va­len­cià ens n’hem de sen­tir or­gu­llo­sos pel re­co­nei­xe­ment, pe­rò tam­bé pel fet d’ha­ver acon­se­guit un rep­te col·lec­tiu en què s’hi ha im­pli­cat mol­ta gent. La con­sis­tèn­cia de la can­di­da­tu­ra de les Fa­lles com a bé cul­tu­ral ha tin­gut molt a vo­re amb el fet que hem si­gut ca­paços de pro­jec­tar so­cial­ment la gran quan­ti­tat d’ele­ments que sin­gu­la­rit­zen i en­ri­qui­xen la fes­ta. D’una ban­da, hi ha nom­bro­sos ele­ments de ca­ràc­ter im­ma­te­rial, molt des­ta­ca­bles, que li són pro­pis, com ara l’ofi­ci d’ar­tis­ta fa­ller amb una es­pe­cia­lit­za­ció i un ves­sant ar­tís­tic molt evi­dents; les crea­cions pi­ro­tèc­ni­ques en un sen­tit ben am­pli i di­vers; les ma­ni­fes­ta­cions li­te­rà­ries com els lli­brets o els apro­pò­sits; tots els as­pec­tes re­la­cio­nats amb els mo­nu­ments: ma­te­rials, tèc­ni­ques, la plan­tà, la cre­mà... Pe­rò tam­bé la mú­si­ca de les ban­des i les co­lles de ta­ba­le­ters i do­lçai­ners; la in­du­men­tà­ria tra­di­cio­nal vin­cu­la­da tam­bé a l’art de la se­da; la pre­sèn­cia de les flors i els pro­duc­tes de l’hor­ta de Va­lèn­cia; la gastronomia amb el xo­co­la­te i els bun­yols, i tan­tes al­tres co­ses.

I som pa­tri­mo­ni a més pels as­pec­tes ma­teix de la fes­ta: la par­ti­ci­pa­ció di­rec­ta de la ciu­ta­da­nia per mit­jà de les co­mis­sions; la ver­te­bra­ció dels ca­rrers i ba­rris grà­cies a la xar­xa de de­mar­ca­cions; la con­vi­vèn­cia, el marc in­ter­ge­ne­ra­cio­nal, la trans­mis­sió de cos­tums i tra­di­cions i tan­tes i tan­tes al­tres co­ses.

Si les Fa­lles ja eren re­co­ne­gu­des in­ter­na­cio­nal­ment i eren un mo­tiu d’atrac­ció tu­rís­ti­ca, ara en­ca­ra ho se­ran més amb es­ta con­si­de­ra­ció de Pa­tri­mo­ni de la Hu­ma­ni­tat que re­co­neix les Fa­lles de Va­lèn­cia i de ca­da un dels po­bles on ce­le­brem la fes­ta, tam­bé Me­lia­na. L’en­ho­ra­bo­na a les tres fa­lles de Me­lia­na: l’Har­mo­nia, Els Me­lia­ners i l’Avin­gu­da i ad­ja­cents per la part que vos co­rres­pon, pel gra­net d’are­na que apor­teu en es­te marc im­mens que són les Fa­lles

Molt bo­nes Fa­lles 2017!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.