Sa­lu­da de l’al­cal­des­sa

Nou Horta - - Tavernes Blanques - Ma­ri Carmen Mar­co i Aguilar Al­cal­des­sa de Ta­ver­nes Blan­ques

Ja arri­ben les Fa­lles, ja fa olor la pól­vo­ra i la mú­si­ca ple­na els nos­tres ca­rrers. Ja arri­ben les fes­tes dels va­len­cians i en­guany amb la gran sa­tis­fac­ció que ja per fi, són Pa­tri­mo­ni Im­ma­te­rial de la Hu­ma­ni­tat. Grà­cies a tots per ha­ver-ho fet pos­si­ble.

Les Fa­lles es trac­ten d'una tra­di­ció que ha pas­sat dels nos­tres avant­pas­sats als nos­tres dies. Son la tra­di­ció, cul­tu­ra i art les que s'unei­xen a la fes­ta i do­nen pas a la pri­ma­ve­ra.

En­guany es­tem de fes­ta, no no­més pel re­co­nei­xe­ment de la nos­tra fes­ta, si­nó per­què ací a Ta­ver­nes, una de les nos­tres fa­lles es­tà d'aniver­sa­ri, ni més, ni menys que 40 anys de vida. Mol­tes fe­li­ci­tats a la Fa­lla del Po­ble i a tots els seus fa­llers i fa­lle­res.

Vos desit­ge, igual que a les Fa­lles del Ba­rriet i del Mar, que com­pliu molts més aniver­sa­ris i pu­guem gau­dir tots junts de les fes­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.