Ac­tua­ció de millora a la plaça de l’Er­mi­ta de Me­lia­na

Amb una in­ver­sió to­tal de 15.000 €

Nou Horta - - Portada -

L’Ajun­ta­ment de Me­lia­na es­tà exe­cu­tant una ac­tua­ció de millora a la plaça de l’Er­mi­ta que con­sis­tix a mi­llo­rar els ac­ces­sos, ra­cio­na­lit­zar els es­pais verds, am­pliar la zo­na de plaça i eli­mi­nar ra­cons de bru­tí­cia. S’hi ha des­ti­nat 15.000 €.

Com ex­pli­ca l’al­cal­de i res­pon­sa­ble d’Ur­ba­nis­me, Jo­sep Riera, “tant els usua­ris i les usuà­ries de la plaça com la gent que té lo­cals co­mer­cials ha­vien ma­ni­fes­tat a l’Ajun­ta­ment di­fe­rents quei­xes i sug­ge­ri­ments que, amb les mi­llo­res que ara s’han apli­cat, s’han tin­gut en com­pte”. L’ac­tua­ció pre­tén evi­tar tam­bé un ús in­de­gut dels es­pais verds per part dels pro­pie­ta­ris de gos­sos. A més, es­ta plaça se­rà un dels di­fe­rents punts del nu­cli que tin­dran un re­fo­rç pel que fa a la ne­te­ja vià­ria. L’al­cal­de in­ci­dix en el fet que “l’ús de l’apli­ca­ció per a mò­bil de la Lí­nia Ver­da per­met fer ac­tua­cions im­me­dia­tes per a re­sol­dre as­pec­tes pun­tuals o, com en es­te cas, iden­ti­fi­car pro­ble­mes més gros­sos que s’in­cor­po­ren a la pla­ni­fi­ca­ció de l’àrea per a l’exe­cu­ció d’una ac­tua­ció més glo­bal i im­por­tant”. En es­te sen­tit, ja hi ha pro­gra­ma­des al­tres ac­tua­cions a la plaça del Pou, la plaça de la Lli­ber­tat o al ca­rrer de la Ga­rri­go­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.