Pro­gra­ma de les Fes­tes Ma­jors 2017

Nou Horta (Nord) - - Portada -

L'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia ha donat a co­néi­xer el pro­gra­ma de les Fes­tes Ma­jors 2017. Es trac­ta del gran es­de­ve­ni­ment de la lo­ca­li­tat de l'Hor­ta Nord que, com ca­da any, es ce­le­bra du­rant els 11 pri­mers dies de ju­liol i in­vo­lu­cra en la seua gran quan­ti­tat d'ac­ti­vi­tats a tots els mem­bres de la fa­mí­lia, si­guen veïns del mu­ni­ci­pi o vi­si­tants. A més a més de la 10k, tam­bé es duran a ter­me un Tro­feu de Fron­te­nis, el Con­curs de Pes­ca "Ca­rro Va­len­cià" i ac­ti­vi­tats or­ga­nit­za­des per la Pis­ci­na Co­ber­ta d'Al­bo­raia, en­tre al­tres par­ti­ci­pants. La gran ci­ta tin­drà lloc l'1 de ju­liol, al Cam­pio­nat Solidari de Bàd­mi­ton "Nin­gún ni­ño sin pa­ña­les", que or­ga­nit­za el Club de Bàd­min­ton d'Al­bo­raia en be­ne­fi­ci de l'ONG Ti­ra Avant Al­bo­raia.

La cul­tu­ra tam­bé se­rà una de les grans pro­ta­go­nis­tes de les Fes­tes Ma­jors 2017 de la lo­ca­li­tat va­len­cia­na, ja que es suc­cei­ran una gran quan­ti­tat d'ex­po­si­cions en la Ca­sa de la Cul­tu­ra Pe­ris Ara­gó. Els ca­rrers del mu­ni­ci­pi aco­lli­ran di­ver­ses ac­tua­cions de "Tea­tre al Ca­rrer Al­bo­raia: Clap Clap!" en di­ver­sos dies, men­tre que la So­cie­tat Mu­si­cal d'Al­bo­raia té pre­vis­tes una gran quan­ti­tat d'in­ter­pre­ta­cions, in­clo­ses del grup de dan­sa.

Com és cos­tum, hi ha una sè­rie d'es­de­ve­ni­ments fi­xos que su­po­sen ja to­ta una tradició al mu­ni­ci­pi. El di­lluns 3 de ju­liol es be­nei­ran el rotllo i el ci­ri dels Cla­va­ris de Sant Roc, el dia 4 es realit­za­rà el be­re­nar sa­lu­da­ble per als més ma­jors, el dia 5 es re­par­ti­rà l'or­xa­ta a veïns i vi­si­tants pel Gre­mi d'or­xa­ters, el 6 de ju­liol es be­nei­ran als ani­mals i es du­rà a ter­me la nit de pae­lles. El Parc de les Vies aco­lli­rà les fa­mo­ses cal­de­res d'arròs amb fe­sols i naps" el 8 de ju­liol. El pro­ta­go­nis­me re­cau­rà en les cla­va­rie­ses de la ma­re de Déu d'agost el día 9, men­tre que el dia 10 els vehi­cles po­dran passar per da­vant de l'Es­glé­sia de la As­sump­ció de la Nos­tra Sen­yo­ra a re­bre la be­ne­dic­ció. Cal des­ta­car que la Uni­tat de Pre­ven­ció Co­mu­ni­tà­ria en Con­duc­tes Ad­dic­ti­ves (UPCCA) du­rà a ter­me dues ini­cia­ti­ves que s'em­mar­quen dins de l'II Pla Municipal so­bre Dro­gues: si­tua­rà una ba­rra de còc­tels sen­se al­cohol al re­cin­te fi­ral i du­rà a ter­me un con­curs de car­tells a ma­ne­ra de sen­si­bi­lit­za­ció. L'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia tam­bé ha preparat ac­tua­cions que ame­nit­zen les ca­lo­ro­ses nits d'es­tiu als vol­tants del re­cin­te fi­ral. Play­backs de les 7 co­mis­sions que com­po­nen la tradició fa­lle­ra en el mu­ni­ci­pi, ac­tua­cions de grups com a Vér­ti­go o l'or­ques­tra Twis­ter, en­tre al­tres ac­ti­vi­tats, tan­ca­ran ca­da jor­na­da dels 10 dies prin­ci­pals de les Fes­tes Ma­jors 2017, men­tre les fa­mí­lies po­den di­ver­tir-se en les atrac­cions de la Fi­ra o gau­dir d'un agra­da­ble so­par a les ca­se­tes.

Fes­tes 2016

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.