So­li­da­ri­tat i sa­lut, units en la 10K d’Al­bo­raia

Nou Horta - - Editorial I Opinió -

Més de 1700 co­rre­dors van par­ti­ci­par en la 10K Di­vi­na Pas­to­ra Al­bo­raia con­tra el càn­cer. Una ca­rre­ra so­li­dà­ria, la re­cap­ta­ció de la qual es dó­na a l'As­so­cia­ció Es­pan­yo­la de Llui­ta Con­tra el Càn­cer, que re­co­rre al­guns dels en­cla­va­ments més em­ble­mà­tics de la ciu­tat de l'Hor­ta Nord i que, en la seua si­se­na edi­ció, de nou va guan­yar l'atle­ta lo­cal Luis Fé­lix Mar­tí­nez (pà­gi­na 4).

Per al­tra part, en es­te nú­me­ro tro- ba­reu el nostre nou su­ple­ment de 12 pà­gi­nes, anome­nat NOU MO­TOR, on tro­ba­reu to­ta la in­for­ma­ció ac­tua­lit­za­da i molt in­ter­es­sant de les prin­ci­pals mar­ques au­to­mo­bi­lís­ti­ques. No vos po­deu per­dre aquest pri­mer exem­plar! Fi­nal­ment, de nou tor­nem a com­ptar amb la col·la­bo­ra­ció de Ra­fael Es­crig i Ger­mán Cer­ve­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.