La Fi­ra So­li­dà­ria de Port Sa­pla­ya re­cap­ta 2.000 €

Els fons re­cap­tats van des­ti­nats a la cons­truc­ció d'una es­co­la en Be­nim, Àfri­ca

Nou Horta - - Publireportatge - REDACCIÓN

La Fi­ra So­li­dà­ria de la fun­da­ció "Jun­tos por la Vi­da" ce­le­bra­da la pas­sa­da set­ma­na en la zo­na cos­te­ra de Al­bo­raia, Port Sa­pla­ya ha acon­se­guit re­cap­tar apro­xi­ma­da­ment 2.000 eu­ros els quals se­ran des­ti­nats a l'elec­tri­fi­ca­ció de l'Es­co­la de Mú­si­ca i Va­lors que es tro­ba en cons­truc­ció en la ciu­tat de Abo­mey-Ca­la­ví si­tuat en el país afri­cà de Be­nim. Per a la cap­ta­ció de fons, es va or­ga­nit­zar un mer­cat so­li­da­ri de ven­da de ro­ba i com­ple­ments en el Cen­tre Cí­vic a més de ta­llers de io­ga, una des­fi­la­da de mo­da in­ter­cul­tu­ral i ac­ti­vi­tats per als me­nuts com un ta­ller gas­tro­nò­mic de di­fe­rents paï­sos i un con­curs de pin­tu­ra. L'al­cal­de d'Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rria i di­fe­rents mem­bres de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal van as­sis­tir a les di­fe­rents ac­ti­vi­tats i la bo­na aco­lli­da per part dels veïns ha ins­tat als or­ga­nit­za­dors a am­pliar la pro­gra­ma­ció a aquest cap de set­ma­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.