S'apro­va la ces­sió de la zo­na ver­da de Tra­gi­ners per a l'as­so­cia­ció Agi­lity

Nou Horta - - Foios -

Di­lluns pas­sat 24 de ju­liol va te­nir lloc el ple ex­tra­or­di­na­ri on es va apro­var la pro­pos­ta pre­sen­ta­da per la co­mis­sió d'Ur­ba­nis­me so­bre la ces­sió de la zo­na ver­da del ca­rrer Tra­gi­ners per a l'as­so­cia­ció Agi­lity.

Els vots a fa­vor de PSOE i Com­pro­mís, mal­grat l'abs­ten­ció de Ciu­ta­dans i PP i la ne­ga­ti­va de CET, van ser­vir per a apro­var la ces­sió tem­po­ral i gra­tuï­ta del so­lar mu­ni­ci­pal en desús a fa­vor de l'as­so­cia­ció per al fo­ment de gos­sos d'agi­li­tat, uti­li­tat i tre­ball. Es trac­ta d'una as­so­cia­ció crea­da en 2006, sen­se ànim de lu­cre, amb l'ob­jec­tiu de realit­zar una ac­ti­vi­tat edu­ca­ti­va dels gos­sos, la pre­pa­ra­ció i for­ma­ció dels pro­pie­ta­ris de cans i un co­rrec­te en­si­nis­tra­ment i so­cia­bi­li­za­ción dels ma­tei­xos, ai­xí com fo­men­tar el desen­vo­lu­pa­ment de tota ac­ti­vi­tat es­por­ti­va, re­crea­ti­va i cul­tu­ral d'in­te­rès pú­blic orien­ta­da a l'or­ga­nit­za­ció d'oci i temps lliu­re. A cà­rrec de l'as­so­cia­ció que­da l'ade­qua­ció del te­rreny, el seu man­te­ni­ment i desen­vo­lu­pa- ment, amb l'obli­ga­ció de des­ti­nar la par­cel·la ex­clu­si­va­ment a la ce­le­bra­ció d'ac­ti­vi­tats es­por­ti­ves pre­sen­tant a l'Ajun­ta­ment ca­da any una me­mò­ria de les ac­ti­vi­tats realit­za­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.