Fi de curs del ta­ller de me­mò­ria a Al­màs­se­ra

Nou Horta - - Portada -

L'alum­nat del Ta­ller de Me­mò­ria d'Al­màs­se­ra ce­le­bra­ren a fi­nals de juny el fi­nal del curs amb el lliu­ra­ment de di­plo­mes i un es­mor­zar.

Des de prin­ci­pis d'any unes 60 per­so­nes d'edats com­pre­ses en­tre els 60 i els 83 anys acu­di­ren una ve­ga­da a la set­ma­na al ta­ller de Me­mò­ria que la Re­gi­do­ria de Ser­veis So­cials ha or­ga­nit­zat per pri­me­ra ve­ga­da en el mu­ni­ci­pi per a do­nar so­lu­ció als pro­ble­mes de me­mò­ria que co­men­cen a apa­rèi­xer en la ter­ce­ra edat.

Les edu­ca­do­res so­cials Car­men Ca­rri­le­ro i Lola Ló­pez van ser les en­ca­rre­ga­des de di­ri­gir aquest ta­ller que s'ha cen­trat a prac­ti­car l'es­ti­mu­la­ció cog­ni­ti­va a tra­vés d'exer­ci­cis d'orien­ta­ció, realit­zar ac­ti­vi­tats so­bre la me­mò­ria uti­lit­zant els 5 sen­tits, agu­dit­zar l'agi­li­tat i el càl­cul men­tal i orien­tar als alum­nes i alum­nes a l'ho­ra d'ex­pres­sar-se per a acon­se­guir una mi­llor fluï­de­sa ver­bal. En l'ac­te de ce­le­bra­ció de fi­nal de curs les dues pro­fes­so­res i la Re­gi­dor de Ser­veis So­cials de l'Ajun­ta­ment d'Al­màs­se­ra, Car­men To­más els van fer lliu­ra­ment a ca­das­cun dels par­ti­ci­pants en el ta­ller d'un di­plo­ma i dels tre­balls realit­zats du­rant el curs en­qua­der­nats i de­di­cats. Grà­cies al bon aco­lli­ment que ha tin­gut el curs per part dels veïns i veï­nes d'Al­màs­se­ra, des de l'Ajun­ta­ment s'es­tà tre­ba­llant ja en la se­go­na edi­ció del ma­teix per­què pu­ga co­me­nçar en el mes d'oc­tu­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.