L'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia con­trac­ta a vuit jo­ves du­rant un any

Les con­trac­ta­cions s'han ges­tio­nat a tra­vés de les sub­ven­cions del SER­VEF

Nou Horta - - Portada - REDACCIÓN

Vuit jo­ves ini­cien han ini­ciat el seu con­trac­te d'un any en di­fe­rents de­par­ta­ments de l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia on desen­vo­lu­pa­ran tre­balls d'in­te­rés ge­ne­ral i so­cial a tra­vés dels pro­gra­mes EMCUJU (Ocu­pa­ció Qua­li­fi­ca­da Ju­ve­nil) i EMPUJU (Ocu­pa­ció Pú­bli­ca Ju­ve­nil) de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na, en el marc del Sis­te­ma Na­cio­nal de Ga­ran­tia Ju­ve­nil co­fi­na­nçat pel Ser­vei Va­len­cià d’Ocu­pa­ció i For­ma­ció (Ser­vef). L'al­cal­de d'Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rria va do­nar la ben­vin­gu­da als nous tre­ba­lla­dors i ha ex­pli­cat que “les sub­ven­cions es tro­ben co­fi­na­nça­des pel Fons So­cial Eu­ro­peu i per­me­ten l'exe­cu­ció de pro­jec­tes que re­ver­tei­xen be­ne­fi­ci a la po­bla­ció, al­ho­ra que ofe­rei­xen ocu­pa­ció”. A la pre­sen­ta­ció, tam­bé van acu­dir el re­gi­dor de Jo­ven­tut, Is­mael Ru­bio. Els jo­ves con­trac­tats par­ti­ci­pa­ran en di­fe­rents pro­jec­tes mu­ni­ci­pals tals com el desen­vo­lu­pa­ment el Pla Es­tra­tè­gic de Jo- ven­tut, l'or­de­na­ció de l'ex­pe­dient de re­cur­sos hu­mans, do­na­ran su­port ad­mi­nis­tra­tiu, tre­ba­lla­ran en l'àrea de pro­mo­ció eco­nò­mi­ca i en la de re­la­cions ins­ti­tu­cio­nals ai­xí com en la crea­ció d'una au­la di­ver­si­fi­ca­da edu­ca­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.