A l'es­tiu, el sol viu

Nou Horta - - Editorial I Opinió - Redacción Nou Horta

Ens aco­mia­dem per l'es­tiu amb es­te exem­plar que té in­for­ma­ció de les po­bla­cions de l'Horta Nord que es­tan en fes­tes, i ai­xí po­dreu dis­fru­tar d'uns dies amb mú­si­ca, bon am­bient i tra­di­cions de gom a gom.

A més a més, ens agra­da­ria co­men­tar que ja hem co­me­nçat el con­curs d'es­tiu Nou Horta 2017. La nor­ma­ti­va a se­guir és:

- Fes una fo­to­gra­fia

- Pu­ja-la al teu per­fil d'Ins­ta­gram, se­guix (molt im­por­tant) i eti­que­ta a @nouhor­ta i fi­nal­ment, afe­gix el hash­tag #fo­ton­hes­tiu2017

La fo­to­gra­fia més ori­gi­nal guan­ya­rà un fan­tàs­tic pre­mi, una cà­me­ra es­por­ti­va Net­way Ima­go 4k/24 FPS, sub­mer­gi­ble i amb Wi­fi! (grà­cies a la col·la­bo­ra­ció de PCBOX To­rrent)

Te­niu fins al 4 de se­tem­bre per a par­ti­ci­par!

Po­deu co­me­nçar a pu­jar les vos­tres fo­to­gra­fies JA, ai­xí que mol­ta sort, i a do­nar­nos mol­ta en­ve­ja amb les vos­tres fo­to­gra­fies!

*No­més en­tra­ran en con­curs aque­lles fo­to­gra­fies que com­plis­quen tots els re­qui­sits per a par­ti­ci­par. Fi­na­ment, que pas­seu un molt bon es­tiu i tor­nem a se­tem­bre!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.