Tot pre­pa­rat a Pai­por­ta per a ce­le­brar el Fes­ti­val Món de Con­tes

Nou Horta - - Portada -

El fes­ti­val de na­rra­ció oral Pai­por­ta Món de Con­tes arri­ba en­guany a la seua se­go­na edi­ció amb Cuba com a país con­vi­dat. Des d'avui di­ven­dres 29 de se­tem­bre fins al 7 d'oc­tu­bre, di­fe­rents em­plaça­ments de Pai­por­ta aco­lli­ran 17 es­pec­ta­cles i es­de­ve­ni­ments, que com­pta­ran amb 10 na­rra­do­res i na­rra­dors arri­bats des de la prò­pia Cuba, d'Es­pan­ya i del te­rri­to­ri va­len­cià. Co­ra­lia Ro­drí­guez i Al­do Méndez se­ran els re­pre­sen­tants de la di­ver­sa i an­ces­tral na­rra­ti­va del país ca­ri­benc.

Pai­por­ta Món de Con­tes és una ini­cia­ti­va de la Re­gi­do­ria de Cultura i la de Fo­ment de les Arts Es­cè­ni­ques i Bi­blio­te­ca que “trac­ta de donar pres­ti­gi a la tra­di­ció de la trans­mis­sió oral d'his­tò­ries i cultura”, ha ex­pli­cat la re­gi­do­ra de Fo­ment de les Arts Es­cè­ni­ques, Te­re­sa Ver­dú. El fes­ti­val, di­ri­git per l'ac­tor i na­rra­dor Su­su Be­ní­tez, “tam­bé té com a ob­jec­tiu fo­men­tar la lec­tu­ra en­tre per­so­nes adul­tes i xi­quets i xi­que­tes de la po­bla­ció i, en aquest úl­tim cas, ini­ciar-los en el plaer de co­nèi­xer his­tò­ries”, ha afe­git la re­gi­do­ra.

En aques­ta se­go­na edi­ció, i com a gran no­ve­tat, s'ha in­ten­tat am­pliar en­ca­ra més el pú­blic al que va di­ri­gi­da la pro­gra­ma­ció, amb dues ses­sions al Cen­tre de Sa­lut per a do­nes em­ba­ras­sa­des i per a be­bés de 2 o 3 me­sos a 2 anys, pre­vis­tes per al dis­sab­te 30 de se­tem­bre. Les na­rra­do­res Ana i Vir­tu­des Val­dés ofe­ri­ran aques­tes ses­sions. Tam­bé és no­ve­do­sa en l'edi­ció d'en­guany la pas­se­ja­da 'El po­ble con­ta', un re­co- rre­gut adap­tat a Pai­por­ta pre­pa­rat per Do­min­go Chin­chi­lla. A més, tres de les ses­sions del fes­ti­val se­ran in­ter­pre­ta­des a llen­guat­ge de sig­nes grà­cies a la col·la­bo­ra­ció de FESORD. Aques­tes no­ve­tats, junt a la pre­sèn­cia dels na­rra­dors cu­bans, són al­guns dels prin­ci­pals atrac­tius de la se­go­na edi­ció.

El fes­ti­val tin­drà tam­bé una ex­po­si­ció en­fo­ca­da al fo­ment de la lec­tu­ra, si­tua­da a la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Ma­ria Mo­li­ner Ruiz. Aques­ta mos­tra, anome­na­da 'Emo­cio­na't amb la lec­tu­ra' i obra de Pàm­pol Tea­tre, tin­drà vi­si­tes guia­des i con­cer­ta­des amb els col·le­gis de Pai­por­ta a cà­rrec na­rra­dor va­len­cià Car­les Cano. Al Mu­seu de la Ra­jo­le­ria tam­bé hi hau­rà ses­sions con­cer­ta­des per a es­co­les en què par­ti­ci­pa­ran bo­na part dels na­rra­dors i na­rra­do­res del car­tell: els va­len­cians El Ball de Sant Vi­to i Ja­ra San­chis, el cu­bà Al­do Méndez i el gui­pus­coà Jo­xe­ma­ri Ca­rre­re. A to­tes aques­tes veus s'han de su­mar la del na­rra­dor de Za­mo­ra, Jo­sé Luis Gu­tié­rrez 'Gu­ti', que po­sa­rà en va­lor un gè­ne­re pràc­ti­ca­ment des­apa­re­gut com és el ro­ma­nç.

Ses­sions gra­tuï­tes i ober­tes al pú­blic

Les ses­sions ober­tes al pú­blic més des­ta­ca­des se­ran la de Co­ra­lia Ro­drí­guez, el di­lluns 2 d'oc­tu­bre. La cu­ba­na ofe­ri­rà el seu es­pec­ta­cle per a pú­blic adult 'Si te con­ta­ra de Cuba', a la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Ma­ria Mo­li­ner Ruiz. Aquest, com la res­ta d'es­pec­ta­cles del fes­ti­val, són gra­tuïts per al pú­blic en ge­ne­ral. Al­guns d'ells re­que­rei­xen d'ins­crip­ció prè­via per­què te­nen les pla­ces li­mi­ta­des.

Al dia se­güent, el di­marts 3 d'oc­tu­bre, Co­ra­lia Ro­drí­guez tor­na­rà a ac­tuar, tam­bé a la bi­blio­te­ca, pe­rò per a pú­blic fa­mi­liar i a par­tir de les 18.00 ho­res. 'Via­je al país del sol' és el tí­tol del seu es­pec­ta­cle. El dia 4, qui ofe­ri­rà una ac­tua­ció ober­ta se­rà Jo­sé Luis Gu­tié­rrez 'Gu­ti', amb els seus 'Cuen­tos del Se­rano', a les 21.00 ho­res, a la bi­blio­te­ca. 'Gu­ti' tam­bé pro­ta­go­nit­za­rà la ses­sió ves­per­ti­na del di­jous 5, a les 16.00 ho­res, al Cen­tre de For­ma­ció de Per­so­nes Adul­tes (CFPA). Allí ex­pli­ca­rà les seues 'His­to­rias de Fi­lan­dar'.

En la nit del dia 5 arri­ba­rà el torn de l'al­tre na­rra­dor cu­bà, Al­do Méndez, que ex­pli­ca­rà 'Ajia­co' a l'Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal. Per a aques­ta ses­sió, que co­me­nça­rà a les 21.00 ho­res, és ne­ces­sà­ria la ins­crip­ció prè­via a la Bi­blio­te­ca Ma­ria Mo­li­ner. La pe­núl­ti­ma ses­sió ober­ta co­rre­rà a cà­rrec de Jo­xe­ma­ri Ca­rre­re el di­ven­dres 6 d'oc­tu­bre, al pub Un Ca­fé, on ex­pli­ca­rà al pú­blic as­sis­tent els seus 'con­tes per a des­prés de so­par', baix el tí­tol 'To­do lo que se nombra exis­te'. El dis­sab­te dia 7, úl­tim del fes­ti­val, es pro­dui­rà la pas­se­ja­da 'El po­ble con­ta', amb Do­min­go Chin­chi­lla. El pú­blic s'or­ga­nit­za­rà en grups de 15 per­so­nes i hi hau­rà di­fe­rents pas­ses. Per a par­ti­ci­par és ne­ces­sà­ria ins­crip­ció prè­via a la Bi­blio­te­ca.

Per úl­tim, Pai­por­ta Món de Con­tes es tan­ca­rà amb la cer­ca­vi­la i els con­tes pels ca­rrers de la fes­ta fi­nal, que co­me­nça­rà a les 19.00 ho­res a la Plaça Sen­ye­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.