La Dipu­tació de Va­lèn­cia apro­va el pri­mer Pla d'Igual­tat de la seua his­tò­ria

El do­cu­ment dó­na res­pos­ta a les obli­ga­cions prò­pies de les ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques as­sen­ya­la­des en la Llei Or­gà­ni­ca 3/2007, per a la igual­tat efec­ti­va de do­nes i ho­mes El pre­si­dent, Jor­ge Ro­drí­guez, i la dipu­tada d'Igual­tat, Isa­bel Gar­cía, des­ta­quen el

Nou Horta - - Portada - REDACCIÓ

El do­cu­ment dó­na res­pos­ta a les obli­ga­cions prò­pies de les ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques as­sen­ya­la­des en la Llei Or­gà­ni­ca 3/2007, per a la igual­tat efec­ti­va de do­nes i ho­mes

El ple de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, ha apro­vat per una­ni­mi­tat la crea­ció del pri­mer Pla d'Igual­tat pro­mo­gut per la ins­ti­tu­ció, on ha par­ti­ci­pat per­so­nal de to­tes les àrees de la ca­sa. Un pas més en la ges­tió de l'equip de go­vern de la Cor­po­ra­ció pro­vin­cial, que ha apos­tat des del pri­mer mo­ment per la Igual­tat com a eix ver­te­bra­dor de les seues po­lí­ti­ques. Aquest pla dó­na res­pos­ta a les obli­ga­cions prò­pies de les ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques as­sen­ya­la­des en la Llei Or­gà­ni­ca 3/2007, que ins­ta a te­nir un pla per a pro­mo­ure la igual­tat de trac­te i d'opor­tu­ni­tats en l'ocu­pa­ció pú­bli­ca. La ins­ti­tu­ció pro­vin­cial no ha­via abor­dat fins un pla d'aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques. Isa­bel Gar­cía, dipu­tada d'Igual­tat ha des­ta­cat que es trac­ta d'un dia his­tò­ric per a la Dipu­tació de Va­lèn­cia, ja que "han ha­gut de trans­có­rrer 10 anys per­què la Dipu­tació com­plis­ca amb el man­dat obli­ga­to­ri de la Llei d'Igual­tat efec­ti­va en­tre ho­mes i do­nes i real­ment com­plim no so­la­ment amb l'obli­ga­to­rie­tat im­po­sa­da per la Llei, si­nó a més amb el com­pro­mís po­lí­tic que hem as­su­mit des de prin­ci­pi de le­gis­la­tu­ra". Per la seua ban­da, el pre­si­dent de la Dipu­tació, Jor­ge Ro­drí­guez, ha des­ta­cat "el con­sens d'aquest Pla d'Igual­tat i el tre­ball en el qual s'han im­pli­cat des dels dipu­tats fins als di­fe­rents fun­cio­na­ris de la ca­sa i els al­tres de­par­ta­ments". A més, ha re­cal­cat que el que es pre­tén amb aquest Pla d'Igual­tat és "mi­llo­rar la vi­da de les per­so­nes, tant dels ho­mes com de les do­nes, en el cas de les do­nes tre­ba­llant a més per l'as- sen­ta­ment la­bo­ral i pre­ven­ció de la vio­lèn­cia mas­clis­ta, apos­tant a més per me­su­res de con­ci­lia­ció de la vi­da la­bo­ral i fa­mi­liar". Ro­drí­guez ha re­cor­dat el Pac­te con­tra la Vio­lèn­cia de Gè­ne­re que es va sig­nar la set­ma­na pas­sa­da, on in­ter­ve­nen di­fe­rents ins­ti­tu­cions de la Co­mu­ni­tat i on la Dipu­tació de Va­lèn­cia coor­di­na­rà tres me­su­res con­cre­tes: l'ela­bo­ra­ció i im­ple­men­ta­ció de plans d'igual­tat en en­ti­tats lo­cals de tot el te­rri­to­ri; la realit­za­ció de pro­gra­mes, ser­veis i po­lí­ti­ques pú­bli­ques de re­col­ze en ma­tè­ria de vio­lèn­cia de gè­ne­re per a mu­ni­ci­pis de menys de 20.000 ha­bi­tants; ai­xí com el blin­dat­ge i aug­ment del pres­su­post de par­ti­des des­ti­na­des a la llui­ta con­tra la vio­lèn­cia con­tra les do­nes per part de les dipu­tacions. "Vo­lem que la igual­tat si­ga una pun­ta de lla­nça al llarg d'aques­ta le­gis- la­tu­ra", ha in­sis­tit el pre­si­dent de la Dipu­tació.

Pro­mo­ure la Igual­tat de for­ma ac­ti­va El Pla d'Igual­tat que s'ha apro­vat aquest di­marts és un ins­tru­ment que de­fi­neix els ob­jec­tius i les prin­ci­pals me­su­res a adop­tar ten­dents a eli­mi­nar qual­se­vol ti­pus de dis­cri­mi­na­ció per raó de se­xe que pu­guen o po­gue­ren exis­tir, i a pro­mo­ure de ma­ne­ra ac­ti­va la igual­tat d'opor­tu­ni­tats en­tre do­nes i ho­mes en la ges­tió i pràc­ti­ques de re­cur­sos hu­mans de la Dipu­tació. El do­cu­ment s'es­truc­tu­ra en di­fe­rents àrees que in­clouen els con­tin­guts que la Llei d'Igual­tat in­di­ca per a les or­ga­nit­za­cions la­bo­rals re­la­cio­nats amb l'ac­cés a l'ocu­pa­ció; la pro­mo­ció, la for­ma­ció; les re­tri­bu­cions, a més de me­su­res per a afa­vo­rir en ter­mes d'igual­tat en­tre do­nes i ho­mes, la con­ci­lia­ció la­bo­ral, per­so­nal i fa­mi­liar i per a la pre­ven­ció de l'as­set­ja­ment se­xual i de l'as­set­ja­ment per raó de se­xe. Amb aquest pri­mer pla d'Igual­tat el que es pre­tén és in­te­grar la igual­tat d'opor­tu­ni­tats en­tre do­nes i ho­mes en la ges­tió del per­so­nal de la Dipu­tació de Va­lèn­cia. Per a açò es plan­te­gen una sè­rie d'ob­jec­tius en­tre els quals es tro­ben la pro­mo­ció de l'equi­li­bri en la par­ti­ci­pa­ció de les do­nes i dels ho­mes en tots els àm­bits de l'or­ga­nit­za­ció i la in­cor­po­ra­ció dels va­lors i els prin­ci­pis de la igual­tat en la cultura i ges­tió de l'en­ti­tat. El Pla d'Igual­tat de la Dipu­tació de Va­lèn­cia és apli­ca­ble al per­so­nal fun­cio­na­ri i la­bo­ral sub­jec­te al rè­gim ju­rí­dic-la­bo­ral que es re­geix pel ma­teix con­ve­ni col·lec­tiu. El pe­río­de d'apli­ca­ció de l'I Pla d'Igual­tat en la Dipu­tació de Va­lèn­cia se­rà de tres anys (2017-2020).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.