Me­lia­na

Èxit de Fi­mel en la seua ma­jo­ria d’edat a Me­lia­na

Nou Horta - - Portada -

Me­lia­na ha ce­le­brat l’edi­ció que fa díhuit de Fi­mel, la Fi­ra Agrí­co­la i Co­mer­cial de re­fe­rèn­cia a la co­mar­ca. En­guany ha fet la ma­jo­ria d’edat amb un nou èxit col·lec­tiu de to­tes les en­ti­tats i les per­so­nes que l’han fe­ta pos­si­ble. Rè­cord de par­ti­ci­pa­ció quant a ex­po­si­tors, amb 64; i una afluèn­cia de pú­blic molt im­por­tant al llarg de tot el cap de set­ma­na, i mas­si­va a les ho­res cen­trals del dia i a la ves­pra­da-nit. Mol­tís­si­ma gent dels po­bles de la co­mar­ca. Grà­cies tam­bé a una pro­gra­ma­ció d’ac­ti­vi­tats va­ria­da i pen­sa­da per a tots els pú­blics, grans i me­nuts, que va tin­dre el co­lo­fó amb l’ac­tua­ció de Pep Gi­meno, ‘Bo­ti­fa­rra’, acom­pan­yat de la ban­da de l’As­so­cia­ció Amics de la Mú­si­ca i el grup de dan­ses del mu­ni­ci­pi.

Com ex­pli­ca l’al­cal­de Jo­sep Rie­ra, “Fi­mel és una fi­ra molt con­so­li­da­da i de re­fe­rèn­cia a la co­mar­ca, amb mol­ta ofer­ta i molt pro­fes­sio­nal. Ai­xí ho re­co­nei­xen tam­bé el con­junt de les ad­mi­nis­tra­cions que, un any més, hi han par­ti­ci­pat eco­nò­mi­ca­ment i, no menys im­por­tant, amb la seua pre­sèn­cia. En­guany cal agrair l’as­sis­tèn­cia de la con­se­lle­ra d’Agri­cul­tu­ra, Ele­na Ce­brián”. La con­se­lle­ra fou l’en­ca­rre­ga­da d’inau­gu­rar l’edi­ció de la fi­ra, con­jun­ta­ment amb la vi­ce­pre­si­den­ta de la Dipu­tació, Ma­ria Jo­sep Ami­gó. No es van vo­ler per­dre es­te ac­te el di­rec­tor ge­ne­ral de Co­me­rç, Nat­xo Cos­ta; el dipu­tat del Con­grés, Joan Bal­do­ví; la dipu­tada de les Corts Gra­cie­la Fe­rrer, o els dipu­tats pro­vin­cials, Emi­li Al­tur i Jo­sep Bort; a més de les al­cal­des­ses i els al­cal­des de la co­mar­ca Ro­se­lla An­to­lí (Bon­re­pòs i Mirambell), Eva San­chis (Go­de­lla), Mi­guel Cha­va­rría (Al­bo­raia) o Sergi Ruiz (Foios); a més de di­ver­sos re­gi­dors i re­gi­do­res. En l’àm­bit co­mer­cial, el re­gi­dor de Fo­ment Eco­nò­mic, Joan Orts, des­ta­ca com “és molt im­por­tant que dos ter­ce­res parts dels ex­po­si­tors (42) ha­gen si­gut co­me­rços i em­pre­ses del po­ble. Amb ai­xò, es re­fer­ma la fi­ra com l’apa­ra­dor del nos­tre tei­xit co­mer­cial i em­pre­sa­rial”. A més, en­guany tam­bé hi han par­ti­ci­pat els forns del po­ble amb un es­tand on hi ha­via una mos­tra dels pro­duc­tes tra­di­cio­nals i di­ver­sos lots d’es­tos pro­duc­tes s’han anat sor­te­jant en­tre les per­so­nes as­sis­tents al re­cin­te fi­ral du­rant tot el cap de set­ma­na. Tam­bé s’ha apro­fi­tat la fi­ra per a pre­sen­tar la cam­pan­ya ‘Me­lia­na bon lloc’, pro­ta­go­nis­ta de l’es­tand de l’Ajun­ta­ment, per a pro­mo­cio­nar la gas­tro­no­mia i la res­tau­ra­ció del po­ble, un sec­tor molt im­por­tant i tam­bé molt re­co­ne­gut a la co­mar­ca. L’al­tra part es­sèn­cial de la fi­ra és l’agrí­co­la, que en les úl­ti­mes edi­cions es­tà vi­vint un nou im­puls. Ai­xí, la re­gi­do­ra de l’àrea, Am­pa­ro Mar­tí, afir­ma que “amb la mar­ca Pro­duc­tes Hor­ta de Me­lia­na hui ja re­gis­tra­da, la pre­sèn­cia de la De- no­mi­na­ció d’Ori­gen de la Xu­fa i, en­guany, amb l’im­puls del Mer­cat de la Te­rra de Ro­ca, pren el pro­ta­go­nis­me que li co­rres­pon en un po­ble en­vol­tat d’hor­ta pro­duc­ti­va”. En es­te sen­tit, s’ha fet coin­ci­dir la re­pre­sa del Mer­cat de Ro­ca amb la Fi­mel, i du­rant tot el cap de set­ma­na s’ha po­gut vi­si­tar a l’Ins­ti­tut Mu­ni­ci­pal de Cultura una ex­po­si­ció so­bre l’hor­ta amb la col·la­bo­ra­ció en la part di­vul­ga­ti­va i d’es­tu­di de la Uni­ver­si­tat de Va­lèn­cia, la part et­no­lò­gi­ca grà­cies al ma­te­rial de la Ba­rra­ca To­ni Mon­to­liu, i una part ar­tís­ti­ca amb pin­tu­res i es­cul­tu­res ins­pi­ra­des en l’hor­ta.

Fi­mel tam­bé ha ser­vit per a ho­me­nat­jar per­so­nes i en­ti­tats vin­cu­la­des a es­tos àm­bits amb una tra­jec­tò­ria des­ta­ca­ble. En es­ta edi­ció, el Con­sell Agra­ri ha pre­miat la tra­jec­tò­ria del pri­mer se­cre­ta­ri ge­ne­ral de la Unió de Llau­ra­dors i veí del po­ble, Joan Ra­mon Pe­ris; l’As­so­cia­ció de Co­mer­ciants, en can­vi, ha des­ta­cat la ta­jec­tò­ria de Joa­quín i Isa­bel, que van ins­tal·lar la pri­me­ra or­xa­te­ria a Me­lia­na fa més de tren­ta anys; men­tre que l’Ajun­ta­ment ha va­lo­rat el tre­ball de la Coo­pe­ra­ti­va Elèc­tri­ca de Me­lia­na, en­ti­tat qua­si cen­te­nà­ria, que ha anat adap­tant l’ac­ti­vi­tat als nous temps i que a Me­lia­na com­pta amb més de 2.000 clients.

La fi­ra ha com­ptat amb xa­rra­des, pre­sen­ta­cions, ex­po­si­cions, ex­hi­bi­cions es­por­ti­ves, sor­te­jos i una fi­ra tra­di­cio­nal va­len­cia­na amb di­fe­rents ac­ti­vi­tats.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.