El Rei Jau­me I i el rat­pe­nat

Nou Horta (Nord) - - Editorial I Opinió - Re­dac­ción Nou Hor­ta

Es­ta no­va edi­ció de Nou Hor­ta és un Especial 9 d'Oc­tu­bre, el dia de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. Va­len­cians i va­len­cia­nes ce­le­brem tot junts la da­ta en la que en 1238, Jau­me I en­trà ofi­cial­ment a Va­lèn­cia i la va alli­be­rar del do­mi­ni mu­sul­mà. Pe­rò, sa­beu per què a la co­ro­na de l'es­cut de Va­lèn­cia hi ha un rat­pe­nat? Ara vos ho con­tem! Els mu­sul­mans van por­tar i criar es­tos ani­mals per com­ba­tre els mos­quits, i per ai­xò era molt ha­bi­tual veu­re'ls al vol­tant de la ciu­tat. I, se­gons la lle­gen­da, un rat­pe­nat es va ins­tal·lar al sos­tre del rei Jau­me, i es­te el va dei­xar tran­quil. Una de­ci­sió molt im­por­tant, ja que unes nits més tard, un so­roll pro­vo­cat per es­te ma­teix rat­pe­nat va ser­vir per a des­per­tar les tro­pes just quan els mu­sul­mans es dis­po­sa­ven a lla­nçar un atac per sor­pre­sa. Com a mos­tra d'agraï­ment, Jau­me I va in­cor­po­rar la seua si­lue­ta en l'es­cut he­ràl­dic de la ciu­tat. A més a més, re­cor­deu que coin­ci­dix en Sant Do­nís, i no vos obli­deu en re­ga­lar als vos­tres es­ti­mats més pro­pers la fa­mo­sa mo­cao­rà amb les frui­te­tes de mas­sa­pà. Que pas­seu un fe­liç dia!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.