Ce­le­bra­ció de la no­ve­na edi­ció dels Pre­mis 9 d’Oc­tu­bre

Nou Horta (Nord) - - Publireportatge -

L'Au­di­to­riP­re­mis 9 d’oc­tu­bre d'Al­bo­raia2016 aco­lli­rà un any més els pre­mis 9 d'Oc­tu­bre amb l'ob­jec­tiu de re­co­néi­xer la tra­jec­tò­ria i de­di­ca­ció d'en­ti­tats lo­cals i veïns per la im­por­tàn­cia i es­ti­ma­ció del seu tre­ball i va­lors per al mu­ni­ci­pi. La no­ve­na edi­ció d'aques­ta im­por­tant gal·la, or­ga­nit­za­da per l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia, coin­ci­deix en da­ta amb la fes­ti­vi­tat del Dia de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. Mi­guel Cha­va­rría, al­cal­de de la lo­ca­li­tat, ha ma­ni­fes­tat el seu en­tu­sias­me per aquest es­de­ve­ni­ment “Aquests pre­mis en­car­nen part de la vi­da so­cial i cul­tu­ral del mu­ni­ci­pi. Els veïns i veï­nes i la so­cie­tat de l'Hor­ta acon­se­guei­xen que Al­bo­raia si­ga la gran pro­ta­go­nis­ta de la jor­na­da grà­cies a l'in­ter­can­vi d'ex­pe­rièn­cies, tra­di­cions i im­pres­sions vis­cu­des en la lo­ca­li­tat. Amb aquests guar­dons ens mos­trem com­ple­ta­ment or­gu­llo­sos de la gent de la nos­tra lo­ca­li­tat que dia a dia va­lo­ra a Al­bo­raia”.

La ce­ri­mò­nia co­me­nça­rà a les 11.30 ho­res amb un dis­curs ins­ti­tu­cio­nal de l'al­cal­de. Des­prés de la in­ter­ven­ció del pri­mer edil es pro­ce­di­rà a l'ho­me­nat­ge i lliu­ra­ment dels guar­dons. La Co­lla de Do­lçai­ners i Per­cus­sió de la So­cie­tat Mu­si­cal d'Al­bo­raia se­rà l'en­ca­rre­ga­da d'ame­nit­zar l'es­de­ve­ni­ment amb la in­ter­pre­ta­ció d'obres arre­la­des a les tra­di­cions va­len­cia­nes. A més, els pre­mis es­ta­ran dis­sen­yats per l'ar­tis­ta Ve­ró­ni­ca Pa­lo­ma­res, una es­cul­to­ra va­len­cia­na, que ba­sa les seues obres en la tèc­ni­ca fa­lle­ra del car­tó pe­dra, que com­pta amb fa­ma i re­co­nei­xe­ment per les seues ex­po­si­cions i ta­llers en el Cen­tre d'Ar­te­sa­nia de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. L'es­cul­tu­ra del guar­dó re­pre­sen­ta al Rei Jau­me I so­bre un ca­vall ram­pant.

Les es­tà­tues re­cau­ran en­guany en el Pa­ta­co­na C.F al mè­rit es­por­tiu i el su ac­cè­sit al jo­ve Jor­ge Car­los Pau, en la sec­ció Cultura i Jo­ven­tut a la ban­da mu­si­cal in­fan­til Ra­mo­nets i en Arts Es­cè­ni­ques en els ac­tors Ti­co Ce­re­zo i Pe­pe Vidal. En la ca­te­go­ria d'Arts Plàs­ti­ques, els guar­do­nats se­ran els ar­tis­tes Jor­di Ba­ya­ri i Tay­ra Mc Lanuza Na­va­rro; el pre­mi el mè­rit mu­si­cal el re­brà el te­nor Jo­sé Mi­guel Ra­món i en la ca­te­go­ria d'ar­te­sa­nia va­len­cia­na ‘Gui­ta­rres Es­te­ve’. En la sec­ció Hor­ta i In­no­va­ció es pre­mia­rà la ini­cia­ti­va de Jo­sé Be­lloch, pro­pie­ta­ri de “Se­quer lo Blanch, en la de Fes­ta i Tra­di­ció a la fes­ta del ca­rrer Ca­ban­yal i la co­mu­ni­tat edu­ca­ti­va IES Pa­ta­co­na se­rà guar­do­na­da en la sec­ció d'Edu­ca­ció. Fi­nal­ment, la fa­mí­lia d'Ama­deo Fol­qués Lá­za­ro re­brà el pre­mi d'ho­nor per to­ta la seua apor­ta­ció i de­di­ca­ció en el Co­mi­tè d'Ager­ma­na­ment de la lo­ca­li­tat. La ce­le­bra­ció del 9 d’Oc­tu­bre con­clou­rà amb la re­pre­sen­ta­ció de tea­tre i dan­sa de ca­rrer “Mu­lïer” que tin­drà lloc en la Plaça del Car­me a les 19h i amb l'ac­tua­ció a la ma­tei­xa ho­ra, de Mireia Vi­ves i Borja en el Tea­tre l’Agrí­co­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.