Al­bo­raia ce­le­bra­rà Fi­ral­bo­raia 2017 el 20, 21 i 22 d'oc­tu­bre

L'es­de­ve­ni­ment dis­po­sa d'un ex­tens pro­gra­ma d'ac­ti­vi­tats per a que gau­dis­quen veïns, tu­ris­tes i co­me­rços

Nou Horta (Nord) - - Alboraia - RE­DAC­CIÓN

L'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia ja es tro­ba cal­fant mo­tors per a la ce­le­bra­ció de la gran fes­ta del co­me­rç i ar­te­sa­nia que es du­rà a ter­me els dies 20, 21 i 22 d'oc­tu­bre en el Pas­seig d'Ara­gó de la lo­ca­li­tat. D'aques­ta ma­ne­ra, Fi­ral­bo­raia tor­na per ter­cer any con­se­cu­tiu, des­prés d'ha­ver acon­se­guit un gran su­port de veïns i co­me­rços en les an­te­riors edi­cions ce­le­bra­des. Per a l'al­cal­de d'Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rría, Fi­ral­bo­raia su­po­sa "una opor­tu­ni­tat per­fec­ta per a des­co­brir Al­bo­raia. Es trac­ta d'un es­de­ve­ni­ment en el qual veïns, vi­si­tants i em­pre­ses po­den re­la­cio­nar-se di­rec­ta­ment i par­ti­ci­par de la gran va­rie­tat d'ac­ti­vi­tats que hem pre­pa­rat per a que tots gau­dis­quen". En la pre­sent edi­ció, més de 40 es­tands for­ma­ran part de l'es­de­ve­ni­ment. Per aquest mo­tiu, la imat­ge de Fi­ral­bo­raia d'en- guany té un as­pec­te de man­da­la, pre­te­nent re­pre­sen­tar l'agru­pa­ció de co­me­rços, ar­te­sans, jun­ta­ment amb la vi­si­ta de veïns i tu­ris­tes en un punt de tro­ba­da. Fi­ral­bo­raia 2017 es­ta­rà for­ma­da per una àm­plia quan­ti­tat de pro­pos­tes per a to­ta la fa­mí­lia. Du­rant els dies de ce­le­bra­ció de l'es­de­ve­ni­ment, s'ofe­ri­rà sig­na­tu­res de lli­bres per di­fe­rents au­tors, ta­llers de tre­balls ma­nuals, re­par­ti­ment d'ob­se­quis, as­ses­so­ra­ment en pe­rru­que­ria, ca­ri­ca­tu­res i con­sells so­bre ma­qui­llat­ge.

Tam­bé hi hau­rà una zo­na des­ti­na­da a l'ex­po­si­ció de cot­xes, un es­pai in­fan­til en el qual en­sen­yar als més xi­co­tets de la ca­sa a re­ci­clar a tra­vés de jocs, pin­ta ca­res, balls, des­fi­la­des d'in­du­men­tà­ria va­len­cia­na o ac­ti­vi­tats es­por­ti­ves, en­tre al­tres pro­pos­tes que fa­ran de Fi­ral­bo­raia 2017 un es­pai de re­fe­rèn­cia d'oci i co­me­rç. En­guany re­pe­ti­rà la no­ve­tat que es va in­clou­re du­rant l'an­te­rior edi­ció a cau­sa del gran aco­lli­ment que va tin­dre. Els ca­mions de men­jar Food­truck arri­ba­ran el di­ven­dres al lloc per a ofe­rir una pro­pos­ta gas­tro­nò­mi­ca molt in­ter­es­sant. Fi­ral­bo­raia 2017 com­pta amb De­no­mi­na­ció d'Ori­gen Xu­fa de Va­lèn­cia com a en­ti­tat con­vi­da­da i amb dues em­pre­ses lo­cals com són Dua­to i Far­tons Po­lo com a col·la­bo­ra­do­res. A més, du­rant l'es­de­ve­ni­ment es re­par­ti­ran els pre­mis de la V edi­ció de la Ru­ta de la Ta­pa i es re­par­ti­ran bor­ses de la cam­pan­ya "Jo Com­pre a Al­bo­raia, en Va­len­cià".

L'As­so­cia­ció de Co­mer­ciants i Hos­ta­lers d'Al­bo­raia (CALÇ) i l'As­so­cia­ció Mer­cart de Ven­da Di­rec­ta d'Al­bo­raia (Ame­ven­dia) han col·la­bo­rat per a po­der dur a ter­me Fi­ral­bo­raia 2017. La ini­cia­ti­va, a més, com­pta amb aju­des de la Con­se­lle­ria d'Eco­no­mia Sostenible, Sec­tors Pro­duc­tius, Co­me­rç i Tre­ball i el su­port de Me­tro­va­len­cia, el Ser­vei Mu­ni­ci­pal d'In­for­ma­ció al Con­su­mi­dor (SMIC) i el Mer­cat Mu­ni­ci­pal d'Al­bo­raia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.