Ce­le­bra­ció de la 'Feria Ami­gos Ani­ma­les'

Nou Horta (Nord) - - Alboraia - RE­DAC­CIÓN

La lo­ca­li­tat d'Al­bo­raia va ce­le­brar diu­men­ge pas­sat la Feria Ami­gos Ani­ma­les en la que un to­tal de 30 pro­tec­to­res i un gran nom­bre de fa­mí­lies acom­pan­ya­des de les seues mas­co­tes es van re­unir en una jor­na­da d'ac­ti­vi­tats, con­cur­sos i des­fi­la­des on els grans pro­ta­go­nis­tes van ser els ani­mals. Aquest es­de­ve­ni­ment que va tin­dre lloc en el Pas­seig Ara­gó d'Al­bo­raia, te­nia com a ob­jec­tiu pro­mo­ure l'adop­ció de mas­co­tes sen­se llar. Tant és ai­xí, que al­guns dels ani­mals pen­dents de pro­cés d'adop­ció van as­sis­tir a la jor­na­da i van ser pre­sen­tats a la res­ta d'as­sis­tents en una des­fi­la­da.

L'al­cal­de d'Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rría, i mem­bres de l'equip de go­vern van as­sis­tir a la fi­ra i van co­néi­xer de pri­me­ra mà les fun­cions de les pro­tec­to­res. A més, van anar ser els en­ca­rre­gats d'ator­gar els pre­mis re­sul­tants del con­curs que es va realit­zar en les ca­te­go­ries de gos més ma- jor, gos amb dis­ca­pa­ci­tat, pa­re­lla xi­quet-gos i en la ca­te­go­ria ge­ne­ral.

Els par­ti­ci­pants en la des­fi­la­da van realit­zar un do­na­tiu d'un eu­ro per a re­cap­tar fons des­ti­nats als ani­mals aban­do­nats i era im­pres­cin­di­ble que les mas­co­tes por­ta­ren mi­cro­xip per a cons­cien­ciar als amos de la im­por­tàn­cia i obli­ga­to­rie­tat d'iden­ti­fi­car als seus ani­mals.

A aques­tes ac­ti­vi­tats es va su­mar un circ, un con­ta con­tes i ta­llers di­ri­gits als me­nuts de la fa­mí­lia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.