La Fa­lla del Po­ble pro­cla­ma a Ma­ría Án­ge­les Va­le­ro Az­nar com a Fa­lle­ra Ma­jor

La co­mis­sió tam­bé ha se­lec­cio­nat a les per­so­nes que po­sa­ran ros­tre als cà­rrecs in­fan­tils i al Pre­si­dent

Nou Horta - - Alboraia - RE­DAC­CIÓN

Ma­ría Án­ge­les Va­le­ro Az­nar ha si­gut pro­cla­ma­da Fa­lle­ra Ma­jor de la Fa­lla del Po­ble d'Al­bo­raia, una de les 7 co­mis­sions que com­po­nen la tra­di­ció en la lo­ca­li­tat de l'Hor­ta Nord. D'aques­ta ma­ne­ra, l'agru­pa­ció es­tà pre­pa­ra­da per a ce­le­brar la ca­da ve­ga­da més prò­xi­ma fes­ti­vi­tat de pól­vo­ra, llum i co­lor. La Fa­lla del Po­ble tam­bé ha se­lec­cio­nat als qui po­sen ca­ra a la res­ta de cà­rrecs. Ai­xí, Jo­sé Luis Va­le­ro Zar­zo és el Pre­si­dent, men­tre que Carla Gar­cía Ro­drí­guez i Vi­ce­ne En­ga­sa Mar­tí­nez ocu­pa­ran els llocs in­fan­tils.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.