Pro­jec­te 'Cal dir' del Col·le­gi Nos­tra Sen­yo­ra dels So­cors

Nou Horta (Nord) - - Publireportatge -

Du­rant el curs 2007/2008, la Co­mis­sió de Nor­ma­lit­za­ció Lin­güís­ti­ca del Col·le­gi Nos­tra Sen­yo­ra dels So­cors de Be­ne­tús­ser va pro­po­sar a l’Ofi­ci­na de Pro­mo­ció del Va­len­cià de l’Ajun­ta­ment un pro­jec­te de col·la­bo­ra­ció que con­sis­tia en fer una ac­ti­vi­tat de vo­ca­bu­la­ri en clas­se, per tal de mo­di­fi­car al­guns vi­cis lo­cals, i des­prés tras­lla­dar-la al ca­rrer en for­ma de car­tell on es po­dia lle­gir la pa­ra­ula que ha­bi­tual­ment uti­lit­zà­vem de ma­ne­ra in­co­rrec­ta en un àm­bit col·lo­quial i la seua co­rres­po­nent en va­len­cià nor­ma­tiu per tal de co­rre­gir ei­xe vi­ci. L’equip do­cent del De­par­ta­ment de va­len­cià del Cen­tre i l’alum­nat apor­ta­va el tre­ball di­dàc­tic i les ga­nes de tre­ba­llar, i l’Ajun­ta­ment fa­ci­li­ta­va els car­tells que ser­vi­rien per donar a co­néi­xer les pa­ra­ules.

Des­prés de pla­ni­fi­car el de­curs de l’ac­ti­vi­tat, ate­nent a un àm­bit d’ús di­fe­rent ca­da mes (el ci­vil “be­ne­tus­sí-be­ne­tus­si­na”, el dels ali­ments “suc”, els es­tris de ca­sa “co­man­da­ment a dis­tàn­cia”, les plan­tes “el po­li­ol”, els ani­mals “es­qui­rol”, etc...), ens vam po­sar en con­tac­te amb l’As­so­cia­ció de co­mer­ciants de la ciu­tat mit­ja­nçant una car­ta on ex­pli­cà­vem en què con­sis­tia el pro­jec­te i re­cla­mant la seua col·la­bo­ra­ció.

I fi­nal­ment, co­me­nçà­rem a ei­xir pels ca­rrers del po­ble en­gan­xant car­tells del Cal dir xi­quets i xi­que­tes de 1r d’ESO plens d’il·lu­sió de veu­re el seu car­tell pen­jat de la seua bo­ti­ga ha­bi­tual. D’es­ta ma­ne­ra el tre­ball de clas­se l’han vist ex­po­sat fo­ra de les fron­te­res de l’au­la i, a més, es­tan fent un ser­vi­ci per la nor­ma­lit­za­ció de la nos­tra ben­vol­gu­da llen­gua prò­pia. Tan con­tents han aca­bat els me­nuts i me­nu­des, bo­ti­guers, bo­ti­gue­res i els pro­fes­sors en­ca­rre­gats du­rant es­tos sis anys de re­no­va­ció inin­te­rrom­pu­da del Pro­jec­te, que ca­da juny, en aca­bar el curs lec­tiu se ce­le­bra un ac­te amb la re­gi­do­ra de jo­ven­tut per fer un pre­sent a tots i ca­das­cun dels que han par­ti­ci­pat en es­ta ex­pe­rièn­cia. Ai­xí doncs, des­prés d’èxit re­re èxit, el Col·le­gi Nos­tra Sen­yo­ra dels So­cors, con­ti­nua es­ta ac­ti­vi­tat ca­da any amb més fo­rça, si és pos­si­ble. I ai­xí, a poc a poc s’es­tà con­ver­tint en un fet fa­mi­liar veu­re que els nos­tres xi­quets i xi­que­tes ens en­sen­yen a par­lar ca­da dia mi­llor la nos­tra sen­ya d’iden­ti­tat més preua­da, la llen­gua.

Ob­jec­tius de l’ac­ti­vi­tat - Co­rre­gir bar­ba­ris­mes i es­truc­tu­res cas­te­lla­nit­za­des en l’ús col·lo­quial de la llen­gua.

- Tre­ba­llar l’or­to­gra­fia i el lè­xic en va­len­cià.

Àm­bits d’ac­tua­ció

- Ad­mi­nis­tra­tiu i so­cial. - Aca­dè­mic o de ges­tió pe­da­gò­gi­ca.

- In­te­rac­ció di­dàc­ti­ca. - In­te­rre­la­ció amb l’en­torn so­cio­fa­mi­liar.

Va­lo­ra­ció

És in­ter­es­sant per­què es tre­ba­lla l’ús co­rrec­te de la llen­gua en­tre l’alum­nat i la po­bla­ció del mu­ni­ci­pi.

Crea una cer­ta cons­cien­cia­ció res­pec­te de les in­co­rrec­cions que se so­len fer quan par­lem ha­bi­tual­ment sen­se tin­dre cu­ra. Mo­ti­va l‘alum­nat a fi­xar-se en as­pec­tes nor­ma­tius fo­ra de l’au­la, com si d’un joc es trac­tés.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.