L'arròs amb fe­sols i naps, per a ce­le­brar el 9 d’oc­tu­bre

La fes­ti­vi­tat de tots els va­len­cians co­me­nça­rà ben d’ho­ra po­sant les cal­de­res al foc en la Pi­na­da de la Ca­sa de Cultura; cal­de­res que do­na­ran de di­nar a més de 3000 veïns del mu­ni­ci­pi

Nou Horta - - Burjassot - RE­DAC­CIÓN

Les cal­de­res d’arròs amb fe­sols i naps se­ran, un any més, les pro­ta­go­nis­tes de la ce­le­bra­ció del 9 d’oc­tu­bre a Bur­jas­sot. La fes­ti­vi­tat de tots els va­len­cians co­me­nça­rà ben d’ho­ra po­sant les cal­de­res al foc en la Pi­na­da de la Ca­sa de Cultura; cal­de­res que do­na­ran de di­nar a més de 3.000 veïns del mu­ni­ci­pi. A més de les tra­di­cio­nals cal­de­res, des de pri­me­ra ho­ra del ma­tí, l’equip de Jocs Tra­di­cio­nals de l’En­ti­tat Cul­tu­ral Va­len­cia­na El Pi­ló se­rà pro­ta­go­nis­ta tam­bé del dia. El ca­laix, el set i mig o el ti­ra- dor…tots aquests jocs tin­dran ca­bu­da en un ma­tí fes­tiu en la qual els xi­quets po­dran des­co­brir els jocs amb els quals els seus ma­jors gau­dien quan te­nien la seua edat. Tam­bé hi hau­rà in­fla­bles. La Co­mis­sió de Fes­tes de Sant Roc 2018, com­ptant amb el pa­tro­ci­ni de l’Ajun­ta­ment de Bur­jas­sot, a tra­vés de la Re­gi­do­ria de Fes­tes, di­ri­gi­da per Ma­nuel Pé­rez Me­ne­ro, és l’en­ca­rre­ga­da en­guany de l’or­ga­nit­za­ció d’aquest dia fes­tiu. Des de la Cla­va­ria i la Re­gi­do­ria re­cor­den a tots els veïns que va­gen a gau­dir d’aquest de­li­ciós plat que han d’acu­dir amb plat i co­berts per a po­der de­gus­tar-ho.

A par­tir de les 12 ho­res es po­drà co­me­nçar a gau­dir de les ac­ti­vi­tats de la jor­na­da amb els in­fla­bles, els jocs del Pi­ló i el fut­bol de l’As­so­cia­ció de Fut­bol Me­sa Bur­jas­sot (FMB), en aquest cas, en la Plaça de la Ca­sa de Cultura. Les cal­de­res tam­bé es por­ta­ran, com és tra­di­ció, a la Llar Se­que­ra i des­prés d’aques­ta vi­si­ta, co­me­nça­rà el re­par­ti­ment d’arròs en la prò­pia Pi­na­da de la Ca­sa de Cultura, so­bre les 14 ho­res.

A més de l’En­ti­tat Cul­tu­ral Va­len­cia­na El Pi­ló i de FMB, tam­bé col·la­bo­ra­ran en el desen­vo­lu­pa­ment i la ce­le­bra­ció del 9 d’Oc­tu­bre a Bur­jas­sot, l’Agru­pa­ció de Fa­lles, les Cla­va­ries­ses de la Ma­re de Déu de la Ca­be­za i de l’En­cuen­tro 2018, les Fes­tes de Ca­pi­tà Uri­barry, 613 Ha­bi­tat­ges i San­ta Gem­ma, l’AV Mes­tre Lo­pe i l’As­so­cia­ció Cul­tu­ral An­da­lu­sa AlAn­da­lus 25 Bur­jas­sot.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.