Ho­me­nat­ge a la gim­nas­ta Ana Ga­yán i el futbolista Jo­se Ma­ría An­gre­so­la “Mos­sa”

Nou Horta - - Burjassot -

El pa­be­lló co­bert del po­li­es­por­tiu La Pe­dre­ra va aco­llir el pas­sat di­ven­dres 15 de se­tem­bre la ce­le­bra­ció de la pri­me­ra Ga­la de l’Es­port del Puig de San­ta Ma­ria.

L’ac­te va re­tre-li un emo­tiu ho­me­nat­ge a dos dels es­por­tis­tes més re­co­ne­guts del mu­ni­ci­pi: la gim­nas­ta rít­mi­ca Ana Ga­yán Ba­kri i el futbolista del Reial Ovie­do Jo­se Ma­ria An­gre­so­la Jiménez (Mos­sa). Ana Ga­yán Ba­kri ha de­bu­tat es­te 2017 en el con­junt sè­nior de la se­lec­ció es­pan­yo­la de gim­nàs­ti­ca rít­mi­ca i té l’op­ció de par­ti­ci­par en els Jocs Olím­pics de To­kio 2020. Jo­se Ma­ría An­gre­so­la Jiménez “Mos­sa” ju­ga es­ta tem­po­ra­da en el Reial Ovie­do, un equip de Se­go­na Di­vi­sió que en­guany ha pre­sen­tat un pro­jec­te am­bi­ciós per as­cen­dir a Pri­me­ra. Amb­dós van guan­yar con­jun­ta­ment el pre­mi La Pe­dre­ra, que s’otor­ga a la fi­gu­ra es­por­ti­va lo­cal més des­ta­ca­da del mo­ment. El pa­re de Mos­sa, que no va po­der re­co­llir el pre­mi en per­so­na, va lliu­rar a l’Ajun­ta­ment una sa­ma­rre­ta sig­na­da pel seu fill en agraï­ment al re­co­nei­xe­ment re­but. El pre­mi al mi­llor es­por­tis­ta lo­cal de 2017 va re­cau­re en el jo­ve Al­ber­to Pi­quer Ubach de la Pen­ya Pi­lo­ta­ris Amics del Fron­tó. Ju­gant en la ca­te­go­ria in­fan­til, Al­ber­to ha si­gut cam­pió pro­vin­cial i au­to­nò­mic per pa­re­lles, cam­pió au­to­nò­mic in­di­vi­dual i cam­pió au­to­nò­mic de ga­lot­xa per equips. El pre­mi a la mi­llor en­ti­tat es­por­ti­va lo­cal tam­bé s’ha que­dat en el món de la pi­lo­ta va­len­cia­na. El ju­rat del Con­sell d’Es­ports, for­mat per re­pre­sen­tants de tots els clubs es­por­tius lo­cals, va re­co­néi­xer la tra­jec­tò­ria de la Pen­ya Pi­lo­ta­ris Amics del Fron­tó del Puig. Fun­da­da l’any 1967, com­pta amb 232 so­cis, unes ins­tal·la­cions d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció i un llarg pal­ma­rès ob­tin­gut els da­rrers anys.

L’al­cal­des­sa del Puig Luisa Salvador va as­sen­ya­lar que “El Puig és un po­ble com­ple­ta­ment bol­cat en l’es­port” i va re­cor­dar als es­por­tis­tes pre­miats i dis­tin­gits que “en­llà on es­ti­gueu com­pteu amb el re­col­za­ment de fa­mi­liars, amics, veïns i el con­junt del po­ble del Puig”. Per la seua ban­da, el re­gi­dor d’Es­ports Fer­nan­do Che­ca va ce­le­brar la crea­ció dels pre­mis in­di­cant que “tant el Con­sell d’Es­ports com la Ga­la de l’Es­port eren unes as­pi­ra­cions que te­nia des de molt abans de ser re­gi­dor” i va ma­ni­fes­tar que sen­tia “mol­ta sa­tis­fac­ció per ha­ver po­gut im­pul­sar-les des de l’Ajun­ta­ment”.

Men­cions ho­no­rí­fi­ques

El Club de Gim­nàs­ti­ca Rít­mi­ca va dis­tin­gir a Mar­ta Mue­dra Vela pel seu es­fo­rç cons­tant i ob­tin­dre els mi­llors re­su­tats a ni­vell na­cio­nal en es­ta tem­po­ra­da, alçant el tí­tol de cam­pio­na cinc ve­ga­des. Al­ber­to Fuen­tes Fer­nán­dez va ser re­co­ne­gut pel club d’Atle­tis­me Co­rre Que t’Aga­fe per l’èxit d’abai­xar la dis­tàn­cia rei­na de 42.195 me­tres en poc menys de tres ho­res, ob­te­nint la mi­llor mar­ca lo­cal en la his­tò­ria del Puig de San­ta Ma­ria. El club Tri­di­mo­nis va otor­gar una men­ció ho­no­rí­fi­ca a Neus Mar­tí per la in­creï­ble tem­po­ra­da realit­za­da. El cen­te­na­ri club de Co­lom­bi­cul­tu­ra San­ta Ma­ria del Puig va dis­tin­gir el seu so­ci més gran, Jo­sé Co­tino Orio­la, per la seua dil·la­ta­da tra­jec­tò­ria com a co­lom­bi­cul­tor. El club de pes­ca So­cie­tat l’Es­pi­gó va otor­gar-li una men­ció ho­no­rí­fi­ca al seu cam­pió Juan Car­los Cá­ma­ra. El club de ten­nis El Puig va dis­tin­gir Mi­guel Tron­co­so per creu­re en el ten­nis i en l’es­port en ge­ne­ral com a vehi­cle per a trans­me­tre va­lors. Án­gle Du­rà “Fo­fo” va re­bre el re­co­nei­xe­ment del Puig Club Es­por­tiu per la seua col·la­bo­ra­ció de­sin­te­res­sa­da amb tots els equips del club du­rant tots es­tos anys. El club Agi­lity va pre­miar Ve­ró­ni­ca Oli­ver Hue­te i el seu coc­ker Ki­ra, sub­cam­pions ab­so­luts del cam­pio­nat de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na Agi­lity de Ma­xi 2 en la tem­po­ra­da 2016.

El club Pi­lo­ta­ris Amics del Fron­tó va dis­tin­gir l’Equip Ca­det del Puig per una tra­jec­tò­ria en què han ob­tin­gut cam­pio­nats au­to­nò­mics i pro­vin­cials en di­fe­rents mo­da­li­tats.

El Club Fron­te­nis El Puig va vo­ler re­co­néi­xer la fi­gu­ra de Mi­guel Ca­bre­ra Po­lo, per ser un gran afi­cio­nat a es­te es­port com a ju­ga­dor i més tard com a so­ci in­con­di­cio­nal del club.

El club Tri­puig va dis­tin­gir a Mar­cos Cas­tro Cu­be­lles pel seu es­fo­rç, sa­cri­fi­ci, cons­tàn­cia i com­pan­ye­ris­me.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.