Go­de­lla pre­pa­ra un 9 d'oc­tu­bre fes­tiu i reivin­di­ca­tiu

Nou Horta (Nord) - - Burjassot -

Com ca­da any, el po­ble de Go­de­lla pre­pa­ra la fes­ti­vi­tat del 9 d'oc­tu­bre amb una agen­da ple­na a ve­sar d'ac­ti­vi­tats lú­di­ques, es­por­ti­ves i cul­tu­rals.

"Go­de­lla ce­le­bra un any més el dia del po­ble va­len­cià. Un dia que ens ha d'om­plir d'or­gull com a po­ble amb una llen­gua, una cultura i unes tra­di­cions prò­pies que es­tos dies es­ta­ran pre­sents als nos­tres ca­rrers, la nos­tra mú­si­ca, el nos­tre es­port, les nos­tres dan­ses, els nos­tres cants, pe­rò tam­bé en­guany al nos­tre ci­ne­ma", co­men­ta l'al­cal­des­sa Eva San­chis. "A més, es­te dia ens ha de ser­vir per reivin­di­car un trac­te just, un fi­na­nça­ment just, unes in­ver­sions jus­tes. No vo­lem ser més que nin­gú pe­rò tam­poc menys i el po­ble va­len­cià fa mas­sa anys que pa­teix la mar­gi­na­ció de l'Es­tat en els seus pres­su­pos­tos", afe­geix. Aquests ac­tes co­me­nça­ran el dis­sab­te 7 a par­tir de les 17:00 h amb el ta­ller in­fan­til i la fes­ta de Moros i Cris­tians, or­ga­nit­zat per les com­par­ses Al­mo­rà­vi­des i Ben As­sai, al ca­rrer Ma­jor. Més tard, a les 20:00 h, el tea­tre Ca­pi­to­li aco­lli­rà el con­cert gra­tuït de Quam­li­bet, em­mar­cat dins del ci­cle de mú­si­ca en va­len­cià. I a les 22:00 h, Nec­ta­ri­na DJ ens po­sa­rà el rit­me al cos a la vetlla­da mu­si­cal or­ga­nit­za­da per les com­par­ses Al­mo­rà­vi­des i Ben As­sai al ca­sal jo­ve AlMa­ta­de­ro. El diu­men­ge 8 se­rà el torn per al grup de dan­ses El Po­blet, pri­mer amb un aplec a les 20:30 h, i des­prés amb el bu­reo a les 22:00 h; tots dos ac­tes a la plaça de l'Es­glé­sia.

I el di­lluns 9 se­rà el dia gran de la fes­ta de tots els va­len­cians i va­len­cia­nes. El menú per a aques­ta jor­na­da co­me­nça­rà a les 10:30 h amb una par­ti­da de pi­lo­ta al ca­rrer ma­jor. A aques­ta ma­tei­xa ho­ra i al ma­teix lloc, la Jun­ta Lo­cal Fa­lle­ra or­ga­nit­za­rà jocs in­fan­tils per als més me­nuts.

La plaça de l'Es­glè­sia s'om­pli­rà a par­tir de les 12:00 h per pre­sen­ciar el con­cert de la ban­da del Ca­sino Mu­si­cal, i a les 14:00 h, al ca­rrer Ma­jor tin­dran lloc les tra­di­cio­nals cal­de­res d'arròs amb fe­sols i naps per un preu de 2€. Els ti­quets es po­den ad­qui­rir al cen­tre cul­tu­ral Xi­cran­da a par­tir del 25 de se­tem­bre. Per tan­car aques­ta fes­ti­vi­tat, la re­gi­do­ria de Cultura ha or­ga­nit­zat a les 17:00 h (ses­sió in­fan­til) i a les 19:30 h (ses­sió d'adults) una pro­gra­ma­ció de ci­ne­ma en va­len­cià al tea­tre Ca­pi­to­li.

So­bre el pro­gra­ma d'ac­ti­vi­tats, la re­gi­do­ra de Fes­tes, Ta­tia­na Pra­des, ha des­ta­cat l'am­pla par­ti­ci­pa­ció de molts col·lec­tius del po­ble, la qual co­sa "és una sen­yal de que tots tre­ba­llen a una i aju­den a que aques­ta fes­ta si­ga plu­ral. Es­pe­rem que la gent s'ho pas­se molt bé per­què hi ha ac­ti­vi­tats per tot­hom". A aquest 9 d'oc­tu­bre, San­chis vol "que es re­co­ne­ga que es­tem en un es­tat plu­ri­na­cio­nal i que la di­ver­si­tat de po­bles ha de ser una font de ri­que­sa, i no d'en­fron­ta­ment. L'im­mo­bi­lis­me i la por al que és di­fe­rent o des­co­ne­gut no és un bon ca­mí. El po­ble va­len­cià hem si­gut du­rant se­gles un po­ble d'aco­lli­da, ací va­ren con­viu­re di­fe­rents re­li­gions i cul­tu­res i de to­tes elles ens hem de sen­tir or­gu­llo­sos i hem de con­ti­nuar sent un po­ble aco­lli­dor per a les per­so­nes que ve­nen ací bus­cant un fu­tur mi­llor o fu­gint de les gue­rres".

"Te­nim un pas­sat que re­cor­dar, un pre­sent pel que llui­tar i un fu­tur per guan­yar. Vis­ca el Po­ble Va­len­cià!!!", sen­ten­cia San­chis.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.