La Fi­ra del Co­me­rç 2017 fi­na­lit­za amb èxit

Un con­junt de 29 co­me­rços to­tal­ment di­fe­rents mos­tra­ven els seus pro­duc­tes als vi­si­tants

Nou Horta - - Burjassot - RE­DAC­CIÓN

Ma­ria Jo­sep Ami­gó, vi­ce­pre­si­den­ta de la Dipu­tació de Va­lèn­cia, acom­pan­ya­da de Na­cho Cos­ta, di­rec­tor ge­ne­ral de Co­me­rç i Con­sum, i En­ric Mo­re­ra, pre­si­dent dels Corts Va­len­cia­nes, inau­gu­ra­ven el di­ven­dres 8 de se­tem­bre aques­ta edi­ció de la Fi­ra del Co­me­rç jun­ta­ment amb la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal de l'Ajun­ta­ment de Mas­sa­ma­grell. Un con­junt de 29 co­me­rços to­tal­ment di­fe­rents mos­tra­ven els seus pro­duc­tes als vi­si­tants, xi­fra que ha anat aug­men­tant res­pec­te a anys an­te­riors grà­cies a l'As­so­cia­ció de Co­mer­ciants de Mas­sa­ma­grell i a l'Ajun­ta­ment, que han realit­zat un gran tre­ball i es­fo­rç per­què la Fi­ra del Co­me­rç se su­pere ca­da any. “Res­pec­te al any pas­sat hem du­pli­cat el nom­bre de co­me­rços i

“El que s'in­ten­ta amb aquest ti­pus d'ac­cions és trau­re els co­me­rços al ca­rrer ja que fa­ci­li­ta les ven­des”

es­ta­bli­ments par­ti­ci­pants i des de l’Ajun­ta­ment re­col­zem la fi­ra amb el mun­tat­ge de les ins­tal·la­cions i fem una pro­gra­ma­ció d’ac­ti­vi­tats, tant per a in­fan­tils com per a ma­jors, per a que els vi­si­tants no gau­dis­quen sols dels co­me­rços, si­nó tam­bé de més ofer­ta”, ex­po­sa­va la re­gi­do­ra de Co­me­rç, Sa­bri­na León. “El que s'in­ten­ta amb aquest ti­pus d'ac­cions és trau­re els co­me­rços al ca­rrer ja que fa­ci­li­ta les ven­des, i que la gent acu­dis­ca. Som cons­cients que set­ma­nes des­prés de la fi­ra la gent en­tra en els co­me­rços, doncs va ser aquests dies quan els van co­nèi­xer”, co­men­ta­va l'al­cal­de de Mas­sa­ma­grell, Pep Ga­lar­za.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.