Mu­se­ros mi­llo­ra les ins­tal·la­cions del seu po­li­es­por­tiu amb una in­ver­sió de 152.000 eu­ros de la Dipu­tació

Nou Horta - - Burjassot -

Mu­se­ros ha do­nat un im­por­tant im­puls a les seues ins­tal·la­cions es­por­ti­ves amb aju­da de la Dipu­tació de Va­lèn­cia. Amb una in­ver­sió d'al vol­tant de 220.000 eu­ros pro­vi­nent dels plans pro­vin­cials, la lo­ca­li­tat de l'Hor­ta Nord ha mi­llo­rat l'ac­ces­si­bi­li­tat al po­li­es­por­tiu, on s'ha res­tau­rat el fron­tó i s'ha ha­bi­li­tat una no­va pis­ta mul­ti­de­por­te. L'al­tra ac­tua­ció ha tin­gut lloc en el ca­rrer Or­de de Sant Jau­me, on s'ha am­pliat la pis­ta es­por­ti­va per a la pràc­ti­ca de fut­bol i bàs­quet.

El pre­si­dent de la Dipu­tació, Jor­ge Ro­drí­guez, ha vi­si­tat el po­li­es­por­tiu de Mu­se­ros acom­pan­yat pels dipu­tats Pe­pe Ruiz i Pa­blo Se­guí i l'al­cal­des­sa, Cris­ti­na Ci­ve­ra, que ha mos­trat al mà­xim res­pon­sa­ble de la ins­ti­tu­ció pro­vin­cial les mi­llo­res du­tes a ter­me en les ins­tal·la­cions amb aju­da de la Dipu­tació. “És molt gra­ti­fi­cant com­pro­var que no ens equi­vo­quem en con­fiar en la res­pon­sa­bi­li­tat i el cri­te­ri dels al­cal­des i al­cal­des­ses, i que els di­ners de tots els ciu­ta­dans aca­ba in­ver­tint-se en obres que mi­llo­ren els ser­veis i la qua­li­tat de vi­da de les per­so­nes”, ha as­sen­ya­lat Ro­drí­guez du­rant la seua vi­si­ta al po­li­es­por­tiu de Mu­se­ros.

Per la seua ban­da, Cris­ti­na Ci­ve­ra ha de­ta­llat les in­ter­ven­cions en aques­ta zo­na es­por­ti­va, com la res­tau­ra­ció del fron­tó i l'ade­qua­ció d'una pis­ta mul­ti­de­por­te que, en el mo­ment de la vi­si­ta, es­ta­ven uti­lit­zant jo­ves afi­cio­nats al bàs­quet. “La re­no­va­ció de les ins­tal·la­cions es­por­ti­ves era una reivin­di­ca­ció de les veï­nes i veïns de Mu­se­ros, a la qual hem po­gut donar res­pos­ta grà­cies a l'aju­da de la Dipu­tació i a l'im­por­tant can­vi en la ges­tió de la ins­ti­tu­ció, que ara per­met que els ajun­ta- ments prio­rit­zem el que ne­ces­si­ten els nos­tres mu­ni­ci­pis i exe­cu­tem aquei­xes obres”, ha in­di­cat l'al­cal­des­sa. L'ac­tua­ció en el po­li­es­por­tiu mu­ni­ci­pal de Mu­se­ros s'ha fi­na­nçat amb el Pla d'In­ver­sions Sos­te­ni­bles (IFS) i el Pla d'Obres i Ser­veis (PPOS) de la Dipu­tació. Del pri­mer es va em­prar una par­ti­da de 57.500 eu­ros per a la res­tau­ra­ció del fron­tó, men­tre que del PPOS del pas­sat any es van des­ti­nar 95.000 eu­ros a la pis­ta mul­ti­de­por­te i la mi­llo­ra de l'ac­ces­si­bi­li­tat en les ins­tal·la­cions. Els 68.000 per a l'am­plia­ció de la pis­ta del ca­rrer Or­de de Sant Jau­me han ei­xit del Pla de Ser­veis i Obres Mu­ni­ci­pals (SOM) d'en­guany, el nou PPOS.

Una in­ver­sió de 790.000 eu­ros en dos anys

Les ac­tua­cions en in­fra­es­truc­tu­res es­por­ti­ves, una mica més de 220.000 eu­ros, són una part de la in­ver­sió to­tal de la Dipu­tació de Va­lèn­cia a Mu­se­ros en aques­ta pri­me­ra mei­tat de la le­gis­la­tu­ra, que acon­se­guei­xen els 790.000 eu­ros. A més del po­li­es­por­tiu i la in­ter­ven­ció en el ca­rrer Or­de de Sant Jau­me, des­ta­quen les obres de sa­ne­ja­ment plu­vial per a evi­tar inun­da­cions en el mu­ni­ci­pi, amb un pres­su­post de 111.000 eu­ros.

Per plans, Mu­se­ros ha re­but 320.000 eu­ros dels IFS; 285.000 eu­ros dels an­tics PPOS, ac­tual­ment SOM; 39.000 eu­ros del Pla de Ca­mins i Vials; 10.000 eu­ros del Pla d'Ocu­pa­ció; 36.000 eu­ros per al com­plex mu­ni­ci­pal Horts Ur­bans; 10.000 eu­ros en apor­ta­cions cul­tu­rals i 91.000 eu­ros de la part de la Dipu­tació al Fon­do de Coo­pe­ra­ció Mu­ni­ci­pal, una par­ti­da que a més d'in­ver­sions pot des­ti­nar-se a des­pe­sa co­rrent.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.