Una mul­ti­tu­di­nà­ria ma­ti­nal de bi­ci-pa­tins po­sa el punt fi­nal a la Set­ma­na de la Mo­bi­li­tat

La Po­li­cia Lo­cal va ofe­rir una xa­rra­da so­bre se­gu­re­tat en la con­duc­ció

Nou Horta (Nord) - - Paiporta -

La Set­ma­na de la Mo­bi­li­tat Eu­ro­pea es va tan­car a Pai­por­ta amb la ma­ti­nal de bi­ci­pa­tins, en què par­ti­ci­pa­ren vo­ra 300 per­so­nes.

Des­prés de la pas­se­ja­da de poc més de 3 qui­lò­me­tres pels ca­rrers i el ter­me mu­ni­ci­pal de Pai­por­ta, la Re­gi­do­ria d'Ur­ba­nis­me, Me­di Am­bient i Sos­te­ni­bi­li­tat va ofe­rir ac­ti­vi­tats per a que els més me­nuts dis­fru­ta­ren amb les seues bi­ci­cle­tes, ai­xí com un mo­del de vehi­cle elèc­tric d'ex­po­si­ció, un ta­ller de re­pa­ra­ció rà­pi­da i una de­mos­tra­ció de bi­cis ti­pus handy per a per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat mo­tò­ri­ca. Ai­xí ma­teix, es va sor­te­jar una bi­ci­cle­ta i mit­ja dot­ze­na de cascs en­tre les per­so­nes par­ti­ci­pants.

Els pre­mis els en­tre­ga­ren l'al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar- tín, i el re­gi­dor d'Ur­ba­nis­me, Me­di Am­bient i Sos­te­ni­bi­li­tat, Pep Val, acom­pan­yats d'al­tres mem­bres de l'equip de go­vern. Per a l'al­cal­des­sa, “la mo­bi­li­tat sostenible és un ob­jec­tiu fo­na­men­tal de la nos­tra i de to­tes les ad­mi­nis­tra­cions com­pro­me­ses amb un fu­tur de res­pec­te al me­di am­bient i com­fort de la po­bla­ció que viu als po­bles i ciu­tats”. Pep Val, per la seua ban­da, va ex­pli­car que des de que a Pai­por­ta va can­viar el go­vern, ara fa dos anys, “les ac­cions del nou equip han anat en­fo­ca­des a acon­se­guir un po­ble més ama­ble amb les per­so­nes” i, amb aquest ob­jec­tiu, aquest di­jous s'apro­va­rà al Ple Mu­ni­ci­pal el Pla de Mo­bi­li­tat Ur­ba­na Sostenible (PMUS).

La Set­ma­na de la Mo­bi­li­tat Eu­ro­pea a Pai­por­ta ha com­ptat amb ac­ti­vi­tats per a grans i me­nuts. Des del ci­ne­ma­fò­rum, amb la pel·lí­cu­la 'Bi­kes vs cars', a la pas­se­ja­da per la ru­ta sa­lu­da­ble nú­me­ro 4, que tam­bé va com­ptar amb desenes de per­so­nes ins­cri­tes. La Po­li­cia Lo­cal va ofe­rir una xa­rra­da so­bre se­gu­re­tat en la con­duc­ció, i el di­ven­dres va tin­dre lloc el Dia Sen­se Cot­xe, ai­xí com la vi­si­ta a l'ex­po­si­ció ur­ba­na 'El Mu­seu ix al ca­rrer, jo vaig es­tar ací', amb fo­tos an­ti­gues de Pai­por­ta que per­me­ten una re­fle­xió so­bre com ha can­viat el po­ble en te­mes de mo­bi­li­tat i ur­ba­nis­me.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.