Ce­le­bra­ció del IV Cam­pio­nat d'Es­ca­la­da de Ve­lo­ci­tat Vi­cen­te Agui­lar

La quar­ta edi­ció del Cam­pio­nat d'Es­ca­la­da de Ve­lo­ci­tat Vi­cen­te Agui­lar es va ce­le­brar al Po­li­es­por­tiu Mu­ni­ci­pal de Pai­por­ta

Nou Horta - - Paiporta -

La quar­ta edi­ció del Cam­pio­nat d'Es­ca­la­da de Ve­lo­ci­tat Vi­cen­te Agui­lar es va ce­le­brar al Po­li­es­por­tiu Mu­ni­ci­pal de Pai­por­ta. En un ma­tí molt ani­mat, amb bo­na quan­ti­tat de pú­blic as­sis­tent i so­ta l'or­ga­nit­za­ció del Club d'Es­pe­leo­lo­gia L'Hor­ta de Pai­por­ta, es va­ren pro­cla­mar cam­pions Lu­cia Sem­pe­re, en ca­te­go­ria fe­me­ni­na, i Fran­cesc Bosch, en mas­cu­li­na. Laia Ga­rri­do i Car­los Gil que­da­ren fi­na­lis­tes. Aquest Cam­pio­nat d'Es­ca­la­da de Ve­lo­ci­tat és una de les ci­tes més des­ta­ca­des del ca­len­da­ri, i es­tà de­di­cat a la me­mò­ria de Vi­cen­te Agui­lar, tre­ba­lla­dor del Po­li­es­por­tiu que sem­pre va de­mos­trar sen­si­bi­li­tat amb els es­ports de mun­tan­ya. Les ins­tal·la­cions del ro­cò­drom fo­ren am­plia­des i mi­llo­ra­des re­cent­ment en una in­ter­ven­ció de l'Ajun­ta­ment de Pai­por­ta, pa­tro­ci­na­dor, a més, de l'es­de­ve­ni­ment.

A l'ac­te d'en­tre­ga de pre­mis va as­sis­tir l'al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, acom­pan­ya­da d'al­tres mem­bres de l'equip de go­vern de Pai­por­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.