Pre­sen­ta­ció del pro­cés de par­ti­ci­pa­ció dels pres­su­pos­tos 2018

Nou Horta (Nord) - - Paterna -

L’àrea de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na ha pre­sen­tat el pro­cés de par­ti­ci­pa­ció per al co­nei­xe­ment, de­bat i apro­va­ció del pres­su­post 2018 per part de la ciu­ta­da­nia. Des de la re­gi­do­ria, junt amb la con­vo­ca­tò­ria, han fet aple­gar a les en­ti­tats veï­nals dos do­cu­ments on s’in­clouen els in­gres­sos i un al­tre amb les des­pe­ses 2018 junt amb la com­pa­ra­ti­va de l’any an­te­rior, “El que vo­lem és que els ciu­ta­dans es pu­guen in­vo­lu­crar en la pre­sa de de­ci­sions d'aquest Go­vern i què mi­llor for­ma de fer-ho que par­ti­ci­pant amb les seues pro­pos­tes”. Ha ma­ni­fes­tat Neus Herrero. El di­jous 21 de se­tem­bre, a les 18:30 en el sa­ló de plens, va tin­dre lloc una pri­me­ra reunió in­for­ma­ti­va per a ex­pli­car el pres­su­post de 2018 en la qual el pre­si­dent del Con­sell Te­rri­to­rial de Par­ti­ci­pa­ció con­vo­ca a to­tes les as­so­cia­cions i ciu­ta­da­nia en ge­ne­ral. A la reunió acu­di­ren les re­gi­do­res d’hi­sen­da Eva Pé­rez com la re­gi­do­ra de Par­ti­ci­pa­ció Ciu­ta­da­na Neus Herrero. Del 25 de se­tem­bre a l’11 d’oc­tu­bre es con­vo­quen les di­fe­rents jun­tes de ba­rri i con­sells sec­to­rials. El 17 d’oc­tu­bre es con­vo­ca­rà una reunió ober­ta a la ciu­ta­da­nia per a pre­sen­tar les di­fe­rents pro­pos­tes re­me­ses per les jun­tes de ba­rri, con­sells sec­to­rials, en­ti­tats i ciu­ta­da­nia en ge­ne­ral i de­ba­tre-les. Els veïns i veï­nes del mu­ni­ci­pi po­dran en­viar les seues pro­pos­tes al co­rreu ha­bi­li­tat des de l’ajun­ta­ment mis­pre­su­pues­tos­pa­ra­pa­ter­na@a yto-pa­ter­na.es

El pro­cés par­ti­ci­pa­tiu fi­na­lit­za­rà el 19 d’oc­tu­bre amb una reunió ober­ta amb to­ta la ciu­ta­da­nia i en la que el Con­sell Te­rri­to­rial de Par­ti­ci­pa­ció es re­uni­rà per a pre­sen­tar les con­clu­sions del pres­su­post de 2018. ”Aques­ta ini­cia­ti­va otor­ga al pres­su­post una ma­jor le­gi­ti­ma­ció so­cial i per­met que els ciu­ta­dans re­fle­xio­nen i apor­ten les seues pro­pos­tes. Aquest pro­cés acon­se­gueix que els ciu­ta­dans s’im­pli­quen de ma­ne­ra ac­ti­va en l’ela­bo­ra­ció del pres­su­post del mu­ni­ci­pi”. Ha in­di­cat la re­gi­do­ra Neus Herrero.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.