Ala­quàs ho­me­nat­ja l'es­por­tis­ta Fer­nan­do Nú­ñez Palop, cam­pió na­cio­nal de rugbi

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

El Ple de la Cor­po­ra­ció Mu­ni­ci­pal ha realit­zat hui un re­co­nei­xe­ment pú­blic a l’ala­qua­ser Fer­nan­do Nú­ñez Palop, mem­bre de la Se­lec­ció Va­len­cia­na sub18, pro­cla­ma­da re­cent­ment Cam­pio­na Na­cio­nal de Rugbi. L’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, Elvira Gar­cía Cam­pos, ha fe­li­ci­tat pú­bli­ca­ment el jo­ve per la seua tra­jec­tò­ria es­por­ti­va i s’ha mos­trat or­gu­llo­sa del gran tre­ball realit­zat per aquest es­por­tis­ta en la pro­mo­ció de l’es­port i del nom d’Ala­quàs. La pri­me­ra edil ha ob­se­quiat el jo­ve amb un qua­dre en re­cord d’aquest dia. A con­ti­nua­ció, el jo­ve ha agraït el re­co­nei­xe­ment i ha alçat la co­pa de la vic­tò­ria. A l’ho­me­nat­ge ce­le­brat aques­ta ves­pra­da han as­sis­tit mem­bres de la Se­lec­ció Va­len­cia­na sub-18 ai­xí com de la Fe­de­ra­ció de Rugbi de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na, en­tre ells el seu vi­ce­pre­si­dent. Ha es­tat tam­bé pre­sent una gran re­pre­sen­ta­ció fa­mi­liar i amics i ami­gues de l’es­por­tis­ta. Fer­nan­do Nú­ñez Palop va nài­xer l’any 1998 a Ala­quàs. Va ser alum- ne del col·le­gi Bonavista d’Ala­quàs i va cur­sar es­tu­dis de se­cun­dà­ria a l’Ins­ti­tut Cla­ra Cam­poa­mor. Ac­tual­ment és mem­bre de la Se­lec­ció Va­len­cia­na Sub-18. Per­tany al club Va­lèn­cia Rugbi Tec­ni­dex, amb el qual es va pro­cla­mar, junt amb el seu equip, Cam­pió au­to­nò­mic i ter­cer clas­si­fi­cat na­cio­nal l’any 2014. És alum­ne dels Plans d’Alt Ren­di­ment de la FRCV, a Xest des de l’any 2012.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.