Ala­quàs ofe­ri­rà du­rant Pas­qua men­ja­dor es­co­lar a les fa­mí­lies amb menys re­cur­sos

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

Un to­tal de 118 xi­quets i xi­que­tes d'Ala­quàs es be­ne­fi­cia­ran d'aques­ta ini­cia­ti­va crea­da per ga­ran­tir als me­nors una ali­men­ta­ció com­ple­ta en aquest període. L'ac­ció for­ma part del pro­gra­ma Ala­quàs So­li­dà­ria L’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs fa­ci­li­ta­rà du­rant les va­can­ces del període de Pas­qua que els xi­quets i xi­que­tes de les fa­mí­lies amb menys re­cur­sos d’Ala­quàs tin­guen ga­ran­ti­da una ali­men­ta­ció com­ple­ta. Un to­tal de 118 xi­quets i xi­que­tes es be­ne­fi­cia­ran d’aques­ta me­su­ra a tra­vés de la qual po­dran gau­dir de ma­ne­ra gra­tuï­ta de men­ja­dor es­co­lar du­rant els sis dies la­bo­rals. L’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs re­par­ti­rà bons ali­men­ta­ris que se­ran dis­tri­buïts per fa­mí­lies te­nint en com­pte el nom­bre de per­so­nes que la com­po­sen. Aques­ta ini­cia­ti­va for­ma part de la po­lí­ti­ca so­cial du­ta a ter­me per l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs per tal d’aju­dar a les fa­mí­lies amb menys re­cur­sos del mu­ni­ci­pi i ga­ran­tir uns ser­veis bà­sics als xi­quets i xi­que­tes. És una ac­ció més de la cam­pan­ya Ala­quàs So­li­dà­ria posada en mar­xa l’any 2013 per a ob­tin­dre ali­ments i fons amb l'ob­jec­tiu de que les fa­mí­lies d'Ala­quàs amb me­nors al seu cà­rrec i que tra­ves­sen per es­pe­cials di­fi­cul­tats, pu­guen tin­dre una ali­men­ta­ció com­ple­ta en el període es­ti­val. Des que l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs po­sa­ra en mar­xa aques­ta cam­pan­ya són molts els col·lec­tius i as­so­cia­cions lo­cals que han col·la­bo­rat. Grà­cies a to­tes les apor­ta­cions, més de 300 xi­quets i xi­que­tes s’han po­gut be­ne­fi­ciar de la ini­cia­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.