Tor­na 'Obrim per la nit' a l'Au­la d'Es­tu­di i a la Bi­blio­te­ca Mu­ni­ci­pal

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

L’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs ha po­sat en mar­xa una no­va edi­ció del ser­vei mu­ni­ci­pal ‘Obrim per la nit’ que con­sis­teix en l’am­plia­ció dels ho­ra­ris de la Bi­blio­te­ca Pú­bli­ca Au­siàs March i de l’Au­la d’Es­tu­di Mu­ni­ci­pal du­rant el període d’ava­lua­cions de les i els es­tu­diants per tal de fa­ci­li­tar-los un es­pai ido­ni per a l’es­tu­di en un am­pli ho­ra­ri. Els nous ho­ra­ris de la Bi­blio­te­ca ja han co­me­nçat i es per­llon­ga­ran fins el 9 de ju­liol amb el se­güent ho­ra­ri: de di­lluns a di­ven­dres 8 del ma­tí a 21 ho­res. Una ve­ga­da fi­na­lit­ze el període d’exà­mens, la Bi­blio­te­ca re­cu­pe­ra­rà el seu ho­ra­ri ha­bi­tual fins el se­güent període d’exà­mens.

Au­la d’Es­tu­di Mu­ni­ci­pal

Pel que fa a l’Au­la d’Es­tu­di, ini­cia­ti­va posada en mar­xa per l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs so­ta la cam­pan­ya ‘Obrim per la Nit’, aques­ta es­tà ober­ta de 8 del ma­tí a 6 de la ma­ti­na­da fins el 9 de ju­liol. Una ve­ga­da fi­na­lit­ze el període d’exà­mens, aquest nou Es­pai obri­rà d 8 del ma­tí a 22 ho­res de la nit de di­lluns a diu­men­ge. El nom­bre d’es­tu­diants que uti­lit­zen aquest ser­vei ha aug­men­tat en ca­das­cu­na de les edi­cions que s’han po­sat en mar­xa, la qual co­sa mos­tra la gran ac­cep­ta­ció que ha tin­gut en­tre les jo­ves i els jo­ves d’Ala­quàs. Per aquest mo­tiu, l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs ha de­ci­dit am­pliar aquests ho­ra­ris, no sols a l’Au­la d’Es­tu­di si­nó tam­bé a la Bi­blio­te­ca per tal d’ofe­rir als i les jo­ves de la po­bla­ció em­plaça­ments més ade­quats que per­me­ten am­pliar ho­ra­ris i aco­llir les ne­ces­si­tats dels i les es­tu­diants.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.