Ala­quàs pre­sen­ta el car­tell de la Fes­ta del Po­rrat 2015

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs - REDACCIÓN

La fes­ti­vi­tat en ho­nor a Sant Fran­cesc de Pau­la es ce­le­bra­rà del 19 al 26 d'abril. L’Or­de Mí­ni­ma Se­glar d’Ala­quàs i l’As­so­cia­ció Cul­tu­ral Pen­ya El Foc 2000 va pre­sen­tar el pas­sat di­ven­dres el car­tell de la Fes­ta del Po­rrat 2015 que es ce­le­bra­rà del 19 al 26 d’abril de maig en ho­nor a Sant Fran­cesc de Pau­la, pa­tró d’Ala­quàs. La fes­ti­vi­tat re­li­gio­sa tin­drà lloc el diu­men­ge 19 d’abril amb el tras­llat de Sant Fran­cesc de Pau­la des de la ca­pe­lla fins a la Pa­rrò­quia. La tra­di­cio­nal Fi­ra del Po­rrat, l’ac­ti­vi­tat lú­di­ca d’aques­ta fes­ti­vi­tat, es ce­le­bra­rà del 24 al 26 d’abril a Ala­quàs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.